Құрметті Нұрлан Зайроллаұлы! Құрметті депутаттар!
Сіздердің назарларыңызға ұсынылған заң жобасы 2008 жылғы 15 қазандағы Конституциялық Кеңестің нормативтiк қаулысын іске асыру мақсатында әзірленген және 2011 жылғы 31 мамырда Парламент Мәжілісіне енгізілген.
Конституциялық Кеңестің аталған шешімінде көрсетілгендей, мемлекеттiк органдардың құзыретi тек Конституциямен, конституциялық заңдармен және заңдармен ғана емес, сонымен қатар заңға тәуелдi актiлерiмен де белгіленеді.
Бұрын «Нормативтік құқықтық актілер туралы» Заң талаптарына сәйкес (19-бап 1-тармағы) оған 2011 жылғы 1 сәуірдегі Заңмен өзгерістер енгізілгенге дейін мемлекеттік органдардың құзыреті, функциялары және міндеттері заңдарда ғана бекітілуге тиіс болғанын атап өту қажет.
Осыған байланысты жоғарыда көрсетілген Конституциялық Кеңестің қаулысын, сондай-ақ қолданыстағы заңнаманың талаптарын іске асыру мақсатында біз мемлекеттік органдардың функцияларын қамтитын барлық заңнамалық актілерге оларды заңға тәуелді нормалар деңгейіне ауыстыру мүмкіндігі нысанасына талдау жасадық.
Жүргізілген талдау қорытындылары бойынша мыналар анықталды.
Қолданыстағы заңнамалық актілер мемлекеттік органдардың негізгі міндеттерімен және функцияларымен қатар мемлекеттік органдар қызметінің «ішкі» рәсімдерімен байланысты көптеген функцияларды қамтиды. Мысалы, бұл кадр, қызметкерлердің біліктілігін арттыру, ведомстволық бағыныстағы ұйымдардың қызметін ұйымдастыру бойынша мәселелер.
Заңдарда сондай-ақ негізгі болып табылмайтын, тек басты міндеттерді іске асыруды ғана қамтамасыз ететін функциялар бар. Мысалы, ондай міндеттерге консультативтік-кеңес органдарын құру бойынша немесе сарапшыларды, консультанттарды тарту бойынша функцияларды жатқызуға болады.
Сондай-ақ заңдарда мемлекеттік органдардың өзара іс-қимыл рәсімдерімен байланысты функциялар да бар. Мысалы, бұл тиісті саладағы объектілердің жобаларын, құжаттамаларды, жұмыстар мен өзге де іс-шараларды өз құзыреті шегінде келісу бойынша функциялар. Немесе жоғары тұрған органға не өзге де тұлғаларға мемлекеттік органның құзыретіне кіретін мәселелер бойынша ұсыныстар енгізу бойынша функциялар.
Жоғарыда көрсетілген функциялар мемлекеттік органдар қызметінің басты, негізгі бағыттары болып табылмайды. Осыған орай заң жобасында оларды заңға тәуелді актілермен реттеу деңгейіне ауыстыру ұсынылады.
Бұл ретте мемлекеттік органның заңға тәуелді деңгейдегі функцияларын Президент және Үкімет қабылдайтын нормативтік құқықтық актілерде бекіту ұсынылады. Осы орайда бұл Мемлекеттік органдар туралы ереже.
Сонымен бірге, заңдарда мемлекеттік органға белгілі бір міндеттерді тиісінше орындау және тиісті функцияларды жүзеге асыру мақсатында берілген негізгі міндеттерін, функцияларын белгілейтін нормалар қамтылуға тиіс. Бұл, ең алдымен, мемлекеттік органдардың жеке және заңды тұлғалармен немесе ұйымдармен өзара іс-қимылына байланысты нормалар.
Мемлекеттік орган қызметінің өзге түрлері заңдарда азаматтар мен заңды тұлғалардың құқықтарын және міндеттерін, әсіресе, құқық шектеуші сипаттағы шараларды тікелей регламенттейтін нормаларды қамту қажеттігі ескеріле отырып анықталуға тиіс.
Сонымен бірге мемлекеттік органдардың жекелеген функциялары бойынша олардың қандай деңгейде реттелу қажеттігін анықтау қиынға соғады.
Мысалы, халықаралық ынтымақтастық бойынша функция. Сыртқы істер министрлігі үшін аталған функция негізгі болып табылады, осыған байланысты ол заң деңгейінде бекітіледі. Сонымен бірге басқа мемлекеттік органдар өз құзыреті шегінде бұл функцияны жүзеге асырады. Осы орайда аталған функция нақты мемлекеттік орган үшін негізгі функция болып табыла ма әлде ол оның өзге міндеттері мен функцияларынан туындайды ма – осыны түсіну маңызды.
Мұндай функцияларды қарауда біріншіден, аталған функцияның мемлекет үшін маңыздылығының деңгейін, сондай-ақ осы заңды қолданатын азаматтар мен ұйымдар үшін қажеттілігінің деңгейін негізге алу керек.
Екіншіден, қоғамдық қатынастардың реттелу саласын, сондай-ақ сол немесе өзге мемлекеттік органның алдындағы міндеттерді ескеру қажет.
Баяндалғанды ескере отырып, мемлекеттік органдардың жекелеген ұқсас функциялары заң, сол сияқты заңға тәуелді актiлер деңгейінде бекітілуі мүмкін.
Сонымен қатар заң жобасының негізгі құқықтық түпкі мақсаты тиімді мемлекеттік басқаруды қамтамасыз етуге қосымша құқықтық жағдайлар жасау болып табылады. Алға қойылған мақсатқа жету үшін әртүрлі мемлекеттік органдардың құзыретін реттейтін қолданыстағы заңнаманы заңдар мен заңға тәуелді актiлер деңгейінде мемлекеттік органдардың өкілеттіктері мен функцияларының ара-жігін нақты айыру белгіленген белгілі-бір логикалық-құқықтық жүйеге келтіруге әрекет жасалып отыр.
Бұл ретте, заң жобасы мемлекеттік органдардың жеке функцияларын жойылмай, тек заңға тәуелді нормалармен реттеу деңгейіне ауыстырылатынын атап өту қажет .
Енгізілген өзгерістерге сәйкес мемлекеттік органдардың қоғамдық қатынастарды мемлекеттік реттеу саласындағы құзыреті, функциялары мен міндеттері мемлекеттік басқару деңгейі бойынша нақты ажыратыла отырып, әкімшілік рәсімдер туралы заңнамаға сәйкес нормативтік құқықтық актілерде белгіленуге тиіс.
Бұл ретте Әдістемелік ұсынымдарды қабылдау арқылы мемлекеттік органдардың типтік функцияларын анықтау Үкіметтің құзыретіне жатқызылды.
Келесі деңгейде (ЕКІНШІ ДЕҢГЕЙ) Президент Әкімшілігі Басшысының тапсырмасы (2010 жылғы 27 қаңтардағы № 228) бойынша заң жобасын әзірлеу белгіленген, оның аясында мемлекеттік органдардың құзыретін заңға тәуелді актілер деңгейінде белгілейтін заң нормаларын нақтылау ұсынылған.
Президент Әкімшілігі Басшысының аталған тапсырмасын орындау мақсатында тиісті Заң жобасы Үкіметтің 2011 жылға арналған заң жобалау жұмыстары жоспарына (Жоспардың 4-тармағы) енгізілген және осымен бірге Үкіметтің 2011 жылғы 24 тамыздағы № 951 қаулысымен бекітілген Мемлекеттік органдардың типтік функцияларын айқындау жөніндегі әдістемелік ұсынымдар әзірленді.
Заң жобасы бойынша барлық жұмыс аталған Әдістемелік ұсынымдардың негізінде жүргізілгенін атап өткен жөн.
Әдістемелік ұсынымдарда мемлекеттік органдардың заң деңгейінде, заңға тәуелді актілер деңгейінде, аралас деңгейлерде (заң және заңға тәуелді актілер деңгейінде) белгіленуі қажет типтік функцияларының 3 тобы айқындалады.
Әдістемелік ұсынымдарға сәйкес заңдарда мемлекеттік органның НЕГІЗГІ МІНДЕТТЕРІН, ФУНКЦИЯЛАРЫН белгілейтін нормалар (мемлекеттік органдардың жеке және заңды тұлғалармен және ұйымдармен өзара іс-қимылы) қамтылуға тиіс.
Негізгі міндеттерді іске асыруды қамтамасыз ететін функциялар, әдетте, ЗАҢҒА ТӘУЕЛДІ АКТІЛЕРДЕ айқындалуы қажет.
Осыған орай Заң жобасында қолданыстағы заңнамалық актілерден мемлекеттік органдардың негізгі болып табылмайтын, олардың іске асырылуын қамтамасыз ететін функцияларын алып тастау және оларды заңға тәуелді актілер деңгейіне ауыстыру ұсынылады.
Бұл ретте мемлекеттік органдардың бірқатар функциялары АРАЛАС ДЕҢГЕЙДЕ (заң деңгейде және заңға тәуелді деңгейде) реттелетін болады. Әдістемелік ұсынымдарға сәйкес заңнама нормаларын түсіндіру, ақпаратты сұрау мен жинау сияқты және басқа да функциялар заң деңгейінде де, заңға тәуелді актілер деңгейінде де бекітілуі мүмкін.
Сонымен қатар әдістемелік ұсынымдарда бірыңғай тәсілді қолдану мүмкін болмайтын бірқатар функциялар көзделген. Әрбір жағдайда жеке шешім қабылдануға тиіс. Заң жобасында алып тасталатын функциялар мемлекеттік органдардың функциялары қатарынан мүлдем алып тасталмайды, олар тек заңға тәуелді актілер деңгейіне ауыстырылады. Осыған байланысты реттеуде олқылықтың туындауына қатысты алаңдаушылық негізсіз деп пайымдаймыз.
Құрметті депутаттар!
Мәжілістің бүгінгі пленарлық отырысына мүдделі мемлекеттік органдардың өкілдері шақырылды!
Әділет министрлігі осы Заң жобасының баяндамашысы болғанымен, Заң жобасының негізгі ережелері басқа мемлекеттік органдардың функцияларына да қатысты!
Осылайша Әділет министрлігінің заң жобасын әзірлеудегі рөлі мемлекеттік органдардың өз функцияларын заңнамалық және заңға тәуелді актілер деңгейінде айқындау жөніндегі қызмет нәтижелерін жинақтап қорытындылау болып табылады. Заң жобасын Парламентте талқылау кезінде Әділет министрлігі Конституциялық Кеңестің түсіндірмелерін ескере отырып, өз құқықтық позициясын түсіндірді.
Осыған орай, Мен және шақырылған мемлекеттік органдардың өкілдері депутаттар тарапынан туындаған сұрақтарға өз құзыретіміз шегінде заң жобасының концепциясы аясында жауап беруге дайынбыз!
Өз сөзімді аяқтай келе, Заң жобасының қабылдануы елімізде мемлекеттік органдардың функцияларын нақты ажырату арқылы олардың тиімді қызметін арттыруда құқықтық кеңістіктің жетілдірілетінін атап өткім келеді.

Құрметті депутаттар, заң жобасын бірінші оқылымда қолдауларыңызды сұраймын !
Назарларыңызға рахмет!

Құрметті қатысушылар!
Құрметті әріптестер!

Бүгін біз сіздермен жоғары білім жүйесінің ең өзекті проблемаларын талқылау үшін және жаңа міндеттерді анықтау үшін жиналып отырмыз.

Екі жыл ішінде жоғары білім жүйесі көптеген өзгерістерге ұшырады.

Бұл туралы Елбасы Н.Ә.Назарбаев Назарбаев Университетінде өткен интерактивті дәрісінде атап өтті.
Бұл – Бүкіләлемдік экономикалық форум рейтингісінің қорытындысымен де расталуда.

ЕОның қорытындысы бойынша Қазақстан өткен жылмен салыстырғанда өз позициясын 21 орынға жақсартып, әлемнің 144 елінің ішінде 51-ші орынға ие болды.

ТМД елдерінің арасында Қазақстан Әзірбайжаннан кейінгі 2-ші орынды алады. Бұл бізді қуантады, бірақ мұнымен тоқтап қалмауымыз керек. Жасалатын жұмыстар әлі де көп.

Жаңа мемлекеттік бағдарламада жоғары білім саласы бойынша нақты міндеттер қойылған. Оларды үлкен жауапкершілікпен орындауға міндеттіміз.

Сондықтан мен, тағы да, сіздердің назарларыңызды жоғары білім сапасын арттыру бойынша жұмыстың негізгі басымдықтарына аударғым келеді.

Бірінші міндет: Елдің индустриалды-инновациялық даму қажеттіліктеріне сәйкес жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрлармен қамтамасыз ету.

Елбасы Жалпыға ортақ еңбек қоғамын құру мақаласында жоғары оқу орындары мен колледждердің тәуелсіздік біліктілігін растау жүйесін жандандыруды тапсырды.

Осыған байланысты Ұлттық біліктілік жүйесі (ҰБЖ) енгізілуде.
Бұл – оқу орындары мен жұмыс берушілердің өзара байланысындағы революциялық қадам.

Бүгінгі күнге дейін оқу орындары бітірушілер біліктілігіне қойылатын талаптарды өздері әзірлеп келді. Жұмыс берушілердің әрқайсысы мамандарға қоятын өз талаптарын ұстанды. Кәсіптік стандарттарды енгізу арқылы осы проблеманы шешуге болады.

Әлемдік тәжірибеде маманның біліктілік деңгейі, ең алдымен сертификаттау арқылы бағаланады. Осылайша Ұлттық біліктілік жүйесі оқу орындарына және жұмысшыларға деген бірыңғай талаптарды қамтамасыз етеді.

Жүйенің көмегі арқылы әрбір жұмысшы кәсіби өсу траекториясы мен мүмкіндігін анық білуі қажет. Жұмысшылар сертификаттау арқылы деңгейден деңгейге көтерілуі тиіс, яғни біліктілікті бағаламай карьералық өсу болмауы тиіс.

Енді түлектердің кәсіби даярлық деңгейін жұмыс берушілер бағалайтын болады. Әрине, бұл – енгізудің алғашқы кезеңі.

Осыған байланысты Еңбек кодексіне тиісті өзгерістер енгізілді.
Ұлттық және салалық біліктілік шеңберлері қабылданды. Енді, кәсіби стандарттарды жұмыс берушілер әзірлейді.

Қандай салалар бойынша жұмыс жасауға рұқсат беру үшін, оның ішінде дипломы бар мамандарды міндетті сертификаттауды енгізу маңызды мәселе болып табылады.

Осыған байланысты жұмыс берушілермен стратегиялық өзара қарым-қатынас қалыптастыру қажет:
біріншіден, жоғары білімнің мазмұнын анықтау бойынша;
екіншіден, түлектерді жұмыспен қамту және өндірістік практика базасын құру;
үшіншіден, оларды ғылыми және инновациялық қызметке тарту бойынша;
төртіншіден, ұжымдық басқару органдары және мемлекеттік-жеке меншіктік әріптестік жүйесін құруға оларды қатыстыру.

Екінші міндет: Білім, ғылым және өндірісті интеграциялауды қамтамасыз ету. Интеллектуалды меншік және технология өнімдерін коммерцияландыру үшін жағдайлар жасау.

Ғылым және инновация, олардың білім берумен байланысы. Бұл – жоғары оқу орындарының басты міндеттерінің бірі.
Мұнда ЖОО жанынан инновациялық құрылымдар: бизнес-инкубаторлар, технопарктер, ғылыми жобалар және технологияларды коммерцияландыру орталықтарын құруға назар аудару қажет.
Мемлекеттік бағдарламаға сәйкес 2013 жылдан бастап бағыттар бойынша осындай құрылымдар құру жоспарланып отыр.

Келесі мәселе – ЖОО жанынан ғылыми және жобалық-конструкторлық ұйымдар, бірлескен құрылымдық бөлімшелер ашу.
Бұл – ғылыми зерттеулерді жүргізуге, бәсекеге қабілетті интеллектуалды меншік өнімдерін құруға негіз болады. Осы бағыттағы жұмысты жалғастыру қажет.

Сонымен қатар, жекеменшік секторларды экономикалық ынталандыру, ғылыми және инновациялық қызметке тарту бойынша шаралар ойластыру қажет.

Құрметті әріптестер!
Біздің алдымызда қазақстандық білім беру сапасын арттыруға байланысты стратегиялық міндеттер тұр.

Елбасы айтып өткендей, жаңғырту процесіндегі жетістік көбінесе қандай принципте жүзеге асатынына байланысты. Және біз осы принциптерді ұстануымыз керек. Бұл – жалпы жауапкершілік, әріптестік қатысу, ынталандыру принциптері.
Білім берудің барлық деңгейінде жұмыс берушілер мен азаматтардың өзара тығыз байланысы қажет.

Баршаңыздың жұмыстарыңызға жеміс, шығармашылық табыс тілеймін.

Назарларыңызға рахмет!

Құрметті Серік Нығметұлы!
Құрметті Үкімет мүшелері!

Мамандар біліктілігін растау мен берудің тәуелсіз жүйесін құру – бұл, Елбасының Н.Ә. Назарбаевтың тікелей тапсырмасы.
Ол Президенттің Жолдауында, «Жалпыға ортақ еңбек қоғамына қарай 20 қадам» атты мақаласында және интерактивті дәрісінде берілген болатын.
Бұл – білім жүйесі, мамандар мен бизнес арасындағы қарым-қатынасты түбегейлі өзгертуге бағытталған қадам.

Осы тапсырманы орындау үшін әлемдік тәжірибені жан-жақты талдадық.
Талдау көрсеткендей, мамандар біліктілігі деген ұғым бұрыннан бар. Бірақ, мемлекет деңгейінде жүйелі тәсілдер қолдану 20-шы ғасырдың соңында ғана басталған.
Осы кезеңнен бастап жаңа сапалы деңгейге көшу жүзеге аса бастады.
Оның бір мысалы – Оңтүстік Корея тәжірибесі.
1973 жылы «Техникалық біліктіліктің ұлттық жүйесі туралы» заң қабылданған.
Онда әлемдегі технология саласы дамыған елдер деңгейіне жету міндеті қойылған.
Біліктіліктің 7 жалпыұлттық деңгейі таңдап алынған. Тәуелсіз кәсіби тестілеу нәтижесі арқылы ғана бір деңгейден екіншісіне көшуге болатыны белгіленген.
Нәтижесін өздеріңіз жақсы білесіздер. Жалпы ішкі өнім 100 есеге өсті. Сөйтіп, Оңтүстік Корея әлемдегі технологиясы дамыған елдер қатарына кірді.
Осындай тәсілдерді Еуропалық Одақ елдері де пайдалана бастады.
Ұлттық біліктілік шеңберінің үлгісі ретінде Еуропалық біліктілік шеңбері әзірленді.
Солардың негізінде Салалық біліктілік шеңберлері және Кәсіптік стандарттар жасалады.
Кәсіптік стандарттар үш функцияны қатар орындайды:
мамандарға қойылатын нарық талаптарын жинақтайды;
оқу бағдарламаларын жасауға негіз болады;
мамандарды сертификаттау базасы болып табылады.
Біз осы тәжірибені жан-жақты қарастырдық.
Бұл жерде үш қорытынды шығаруға болады.
Бірінші – дамыған елдерде мамандардың біліктілігіне қойылатын жалпыұлттық талаптар жинақталуда.
Екінші – мұнда барлық кәсіптер қамтылмайды, ел үшін басым кәсіптер ғана алынады.
- Оңтүстік Кореяда – 727, Германияда – 400, Данияда – 123 және т.б.
Сонымен қатар, барлық кәсіптер заң бойынша реттелетін және реттелмейтін болып бөлінеді.
Үшінші қорытынды – сертификаттау жүйесінің тәуелсіздігі. Яғни, оқу орнына және жұмыс берушіге тәуелді болмауы.
Бұл жүйемен жетекші инженерлер мен өнеркәсіп басшыларына дейінгі барлық деңгейлер қамтылады.

Осындай талдау негізінде Қазақстанның Ұлттық біліктілік жүйесін құру үшін көптеген жұмыстар жүргізілді.
Ең алдымен, Білім және ғылым министрлігі мен Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің бірлескен бұйрығымен Ұлттық біліктілік шеңбері бекітілді.
Еліміз бойынша 8 деңгейден тұратын біліктілік шеңбері еуропа үлгісімен толық үйлеседі.
Ұлттық біліктілік шеңбері негізінде білім және ғылым, еңбек, ауыл шаруашылығы бойынша Салалық біліктілік шеңберлері әзірленді.
Кәсіби стандарттарды әзірлеу басталды.
Қазіргі уақытта мұнай-газ, туристік, машинажасау, аграрлық салаларда 118 кәсіп бойынша стандарттар жасалды.
Дүниежүзілік банкпен бірлескен жоба шеңберінде бұл жұмыстар жалғасады.

Заңнамалық қамтамасыз ету үшін Еңбек кодексіне, «Білім туралы», «Техникалық реттеу туралы», «Сәйкестікті бағалау саласындағы аккредиттеу туралы» Заңдарға қажетті өзгерістер енгізілді.
Жауапты органдар анықталды.
Ұлттық біліктілік шеңбері үшін – Еңбек министрлігі Білім министрлігімен бірге жауапты.
Салалық шеңберлер үшін – салалық уәкілетті органдар,
Кәсіптік стандарттар үшін – Еңбек министрлігімен келісу бойынша уәкілетті органдар жауапты.
Салалық уәкілетті органдар біліктілікті растау мен беру тәртібін бекітуі қажет.
Мұндай растауды ҚР Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі Техникалық реттеу комитеті аккредиттеген арнайы ұйымдар жүзеге асырады.
Осылайша, Ұлттық және Салалық біліктілік шеңбері, кәсіптік стандарттар мен мамандарды сертификаттау саласындағы негізгі заңнамалық база қалыптасты.

Біліктілікті растаудың тәуелсіз орталығын құру жұмыстары да басталып кетті.
Бұл істе салалық қауымдастықтарға әдістемелік көмекті «Кәсіпқор» Холдингі көрсетеді.
Бұған республикалық бюджетте 57 млн. теңге қарастырылған.
Біліктілікті тәуелсіз растаудың институционалды моделі және бірқатар мамандықтар бойынша біліктілік талаптары әзірленді.
Тестілеу үшін бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу жұмыстары жүргізілуде
Бізде Республикалық техникалық-кәсіптік білімді дамытудың және біліктілікті берудің ғылыми әдістемелік орталығы жұмыс жасайды.
Қазір ол Акционерлік қоғам болып қайта құрылуда және бәсекелі ортаға беріледі.
Орталық – қауымдастық базасында біліктілікті растау орталықтарын құру үшін әдістемелік көмек көрсетуге дайын.
Премьер-Министрдің орынбасары Е.Т. Орынбаевта өткен кеңесте біліктілікті растау жүйесін іске қосу үшін пилоттық қауымдастықтар анықталды.
Олар:
«KAZENERGY» Қазақстандық қауымдастығы;
Тау-кен өндіруші және тау-кен металлургия кәсіпорындарының республикалық қауымдастығы;
Қазақстандық туристік қауымдастығы.
Осы қауымдастықтар көптеген жұмыстар атқарды:
- салалық шеңберлер мен кәсіптік стандарттар дайындау;
- біліктілік талаптарын дайындау;
- нормативтік құжаттар жобаларын әзірлеу;
- тест құрастыру;
- сарапшыларды оқыту және т.б.
Өңірлермен мамандарды сертификаттау мәселелері бойынша жұмыстар басталды.
Оған жоғарыда аталған «Атамекен» ҰЭП және Республикалық техникалық-кәсіптік білімді дамытудың және біліктілікті берудің ғылыми әдістемелік орталығы қатысады.
Жұмыс істеп тұрған сертификаттау құрылымы бар. Біліктілікті тәуелсіз растау әдісі пысықталуда. Бұл істе жергілікті мемлекеттік органдардың және жергілікті жерлердегі бірқатар ірі кәсіпорындар қолдау көрсетуде.
Негізінен, Қазақстанда мамандарды сертификаттаудың 20 шақты ұйымы бар.
Олардың 5-еуі халықаралық талаптар бойынша жұмыс істейді.
Бұл – жаман тәжірибе емес. Елімізде біліктілікті растау жүйесін қалыптастыру үшін пайдалануға болады.
Алайда, оның да кем тұстары бар. Алдымен мұндай жұмыстың шеңбері тар. Көпшілік ұйымдар нақты бір «үйреншікті» кәсіпорынмен, не болмаса мамандарды қайта даярлау ұйымымен, оқу курстарымен байланыста жұмыс істейді.
Техникалық реттеу және метрология комитеті бар болғаны 2-ақ ұйымды аккредиттеген.
Қалғандары стандарттан және құқықтық нормативтік актілерден тыс жұмыс істейді.
Осының салдарынан олар көбінесе мемлекеттік үлгідегі сертификат пен біліктілік бермейді.
Нәтижесінде олардың жұмысы мен сертификаттары еңбек нарығында қажетті емес және жекелеген кәсіпорындарға ғана пайдалы болып отыр.
Сондықтан, осы кезеңде мамандарды сертификаттау үшін толық көлемдегі заңнамалық базаны қалыптастыру ең басты мәселе болып табылады.
Елбасы ҚР Парламенті 5-ші шақырылымының 2-ші сессиясының ашылуында кәсіптік біліктілік жүйесі туралы жаңа заң қабылдау міндетін қойды.
Бұл ретте, тәуелсіз сертификаттау ұйымын құруды біліктілікті растау жүйесінің негізіне алу қажет.
Олар білім мен дағдыларды алу құрылымы мен тәсілдеріне, яғни білім беру ұйымдарына, даярлау курстарына, өздігінен білім алуға тәуелсіз болуы қажет.
Сондай-ақ, олар нақты кәсіпорындарға – кадрларды тұтынушыларға тәуелсіз болуы тиіс.
Тек сонда ғана аталған жүйе жұмысының оқшаулығын жоя аламыз және кемінде салалық көлемде жалпы республикалық деңгейде тарату қажет.
Бұл – еңбек нарығының ірі сегменттері сертификатының қажеттілігін туғызады.
Сондықтан таяу уақытта мынадай міндеттерді шешу қажет.
Біріншіден, кәсіптік біліктілік туралы заң жобасын әзірлеуді тездету керек.
Бұл үшін жұмыс тобын құру қажет.
Екіншіден, қызмет пен реттелетін кәсіптер саласының тізбесін ресми түрде анықтау қажет.
Бұл – көптеген дамыған елдердің тәжірибесі, оны қолдануымыз керек.
Әрине, шаштараз немесе офис қызметкерлері үшін жалпы мемлекеттік көлемде сертификатты талап ету ақылға сиымсыз.
Ал, елдің негізгі кәсіптері үшін осы жүйені қалыптастыру керек.
Және олардың орындалуын қатаң талап ету қажет.
Бірінші кезеңде, бұл – 3 сала болуы мүмкін:
Мұнай-газ және энергетикалық кешен, тау-кен және тау-кен металлургиялық, туристік сала.
Осы салаларда біліктілікті растаудың тәуелсіз жүйесін іске асырумен қатар, оның мамандар мен бизнеске қажеттілігін де қамтамасыз ету керек.
Сондықтан, реттелетін кәсіптер бойынша жұмысқа қабылдау және тиісті қызметке орналасу үшін біліктілік сертификатының міндетті түрде болуын заңмен бекітуді дұрыс деп санаймыз.
Бізде әлі күнге дейін оқу орындары өздері оқытып, өздері біліктілік береді.
Жұмысқа қабылдау үшін диплом жеткілікті болып отыр.
Дамыған елдерде басқаша. Реттелетін кәсіп үшін біліктілікті растау сертификаты міндетті түрде талап етіледі.
Осы жүйеге біз де көшуіміз қажет.
Қазақстанның Еңбек Кодексі бұл жүйеге көшуге мүмкіндік береді. Жұмысқа қабылдау кезіндегі құжаттар тізімінде білім мен біліктілік туралы құжаттар бөлек жазылған.
Сондықтан, заңнамалық база бар.
Әлемдік тәжірибе де осы қадамның дұрыстығын дәлелдейді.
Бұл – біліктілікті растауда әлем нарығы субъектілерінің нақты мүдделілігін қамтамасыз етеді.
Осы мәселе бойынша ұсыныс дайындауды ҚР Еңбек министрлігіне, Білім министрлігіне және тиісті салалық органдарға жүктеуді ұсынамыз.
Үшіншіден, таңдалған салаларда заң құжаттарының толық пакетін жылдамдатып әзірлеуді және бекітуді қамтамасыз ету қажет.
Олар:
- Салалық біліктілік шеңбері
- Кәсіптік стандарттар
- Біліктілікті беру және растау тәртібі.
Осылардың негізінде арнайы ұйымдар біліктілік беруді жүзеге асырады.
Салалық шеңберге сәйкес, біліктіліктің қандай деңгейіне көшу кезінде сертификаттау жүргізілетінін қосымша анықтау керек.
Өйткені Салалық шеңбердің әрбір саласында 8 жалпы ұлттық деңгей болады. Олардың көпшілігі тағы да кіші деңгейлерге бөлінетін болады.
Әлемдік тәжірибе, сондай-ақ бізде әзірленген салалық шеңберлер бірнеше ондаған кіші деңгейлердің болатынын көрсетіп отыр.
Әрине, олардың әрқайсында тәуелсіз сертификаттауды өткізу мүмкін емес.
Сондықтан, өз ерекшелігіне байланысты әрбір сала сертификаттау үшін негізгі деңгейлер мен кіші деңгейлерді таңдап алуы тиіс.
Бұл – біліктілікті беру және растау тәртібінде көрсетілуі қажет.
Осының бәрі – салалық уәкілетті органдардың функциялары.
Тиісті Қауымдастықтарға мыналарды қамтамасыз ету ұсынылады:
- Біліктілікті растау орталықтарын құру және аккредиттеу;
- Оларды қажетті ресурстармен қамтамасыз ету;
- Теориялық және практикалық бейіндегі тест тапсырмаларын, емтихан (тест) түрлерін және т.б. әзірлеу.

Төртіншіден, мамандарды сертификаттау орталықтары бірыңғай әдістемелік және нормативтік деңгейде жұмыс істеуі қажет.
Сондықтан, Еңбек министрлігінің жанынан біліктілікті растауды салааралық әдістемелік үйлестіруге жауапты орган құру мәселесін пысықтауды ұсынамыз.
Бұл орган кәсіптік тестер мен сертификатталған мамандар туралы ұлттық деректер базасын жүргізеді.
Біздің министрлік бұл мәселе бойынша көмек көрсетуге дайын.
Осы іске «Атамекен» Ұлттық палатасын да қосуды ойлдастырған жөн сияқты.
Бесіншіден, ҚР БҒМ-ге реттелетін кәсіптер үшін кәсіптік стандарттар базасында жаңа оқу бағдарламаларын әзірлеуді тапсыруды ұсынамыз.
Сондай-ақ Еңбек министрлігімен және салалық органдармен бірлесіп, реттелетін кәсіптер бойынша ТжКБ мен жоғары білімді бітірушілердің біліктілігін растаудың тәртібін келісу қажет.
Бұл мамандарға деген сұраныс жағдайын түбегейлі өзгертеді. Олар нарыққа қажет кәсіптер бойынша даярланып, жаңа тәуелсіз жүйе бойынша сертификат алады.
Алтыншыдан, «Техникалық реттеу туралы» Заңға және одан туындайтын нормативтік актілерге Еңбек Кодексінде бекітілген терминдерді тікелей пайдалану туралы толықтырулар енгізу қажет.
Бұл заңда өнімдер мен қызметтер туралы ғана айтылған.
Заңды бір жақты талқыламау үшін оған мамандардың біліктілігі туралы қосу қажет.
Жетіншіден, Үкіметтің «Ұйымдарда кадрларды кәсіби даярлауға, қайта даярлауға және біліктілігін арттыруға қойылатын жалпы талаптарды бекіту туралы» қаулысына толықтыру енгізу қажет.
Әсіресе – реттелетін пәндер бойынша біліктілігін кәсіпорындарда арттыратын қызметкерлердің біліктілігін тәуелсіз растау талабын енгізу туралы.
Бұл – мамандардың біліктілігін оқу орындарында немесе кәсіпорындарда арттырғанына қарамастан олардың сертификат алу қажеттілігін тудырады.
Мұның барлығы 2013-2015 жылдар ішінде таңдалған салада тәуелсіз біліктілікті растау бойынша пилоттық жобаны іске қосып, сынақтан өткізуге мүмкіндік береді.
Осылайша, Қазақстанда құрылған Ұлттық біліктілік жүйесі шеңберінде мамандарды сертификаттаудың жаңа жүйесінің механизмі пысықталады.
Пилоттық жоба нәтижесі бойынша 2015 жылдан бастап реттелетін кәсіптердің тізбесі қызметтің басқа түрлерімен толығады.
Аталған жобаны кеңейту елімізде кәсіби кадрларды жаңа сапаға көтеруге мүмкіндік береді.
Білім саласының, мамандар мен бизнестің мүдделерін біріктіретін жаңа жүйе – бұл серпіннің басты тетігіне айналады.
Нәтижесінде біліктілікті растау жүйесі арқылы олардың бәрі мүдделі болады. Бұл – Қазақстанда адам капиталының сапасын арттыруда маңызды қадам болмақ.
Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет!

Құрметті ханымдар мен мырзалар!
Құрметті әріптестер мен шақырылған қонақтар!
Қазақстанның елордасы – Астана қаласына қош келдіңіздер!
Бүгін біз Қазақстанның білім саласын дамытуға жан-жақты қолдау көрсеткен азаматтарға құрмет көрсету үшін жиналып отырмыз.
Өздеріңіз жақсы білесіздер, елімізде жас ұрпақтың заманға сай жан-жақты білім алуына қажетті жағдайлар жасалған.
Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев білім саласын дамыту мәселесіне ерекше көңіл бөліп келеді.
Мемлекеттік деңгейде ел Президентінің тарапынан қолдау тапқан ірі бағдарламалар қабылданып, іске асуда.
Олардың ішінде «100 мектеп, 100 аурухана», «Балапан», «Дарын», «Болашақ», «Үштұғырлы тіл» сияқты бағдарламалар бар.
Жыл сайын жаңа үлгіде мектептер салынуда. 2015 жылға дейін тағы 522 жаңа мектеп ашу жоспарланып отыр.
Отандық білім беру жүйесін дамытуға, оның бәсекеге қабілетін арттыруға мемлекет қана емес, сонымен қатар жеке тұлғалар мен бизнес-құрылымдар да ат салысып келеді.
Оның ішінде, меценаттар мен демеушілер де бар.
Сіздердің арқаларыңызда мыңдаған мектептерге күрделі жөндеу жүргізілді.
Жаңа балабақшалар мен спорттық кешендер салынды.
Көптеген оқу орындарының материалдық-техникалық базасы жақсартылды.
Бұл – жақсы дәстүрге айналып келеді.
Жалпы, әлемде бизнес пен білім арасында осындай байланыстың қалыптасқан тамаша тәжірибесі бар.
Бұған Қазақстандық меценаттардың ат салысуы – бәрімізді ерекше сезімге бөлеп отыр.
Қандай да бір қиын заманда біздің меценаттарымыз балалар мен жастардың жанынан табыла білді.
Жас ұрпақтың заманға сай білім алуына жағдай жасап, сын сағатта демеу болды.
Ақиқатын айтайық, бақытты балалық шақ осындай абзал азаматтардың көмегі арқылы жасалады.
Білім саласына, болашақ ұрпаққа жасаған игі істеріңіз ешқашан ұмытылмайды.
Керек десеңіз, кейінгі жастар осы жұмыстарыңызды талай жылдар бойы ғасырдан ғасырға аңыз ғып айтып та жүреді.
Еліміздің білім саласының дамуына қосқан үлкен үлестеріңіз үшін алғысымыз шексіз.
Құрметті ханымдар мен мырзалар!
«Білім меценаты – 2012» білім саласындағы меценаттарға құрмет көрсетудің салтанатты рәсімін ашық деп жариялаймын.

Құрметті Серік Нығметұлы!
Құрметті Үкімет мүшелері!

Әлем экономикасындағы тұрақсыздыққа қарамастан, ағымдағы жылдың басынан бастап ел экономикасында дамудың оң қарқыны сақталып отыр.
Алдын ала бағалау бойынша 9 айдың ішінде Қазақстанның Жалпы ішкі өнімі 5,2%-ға өсті. Қысқа мерзімді экономикалық индикатор 2,7%-ды құрады.
Экономиканың өсуіне макроэкономикалық ахуалдың тұрақтылығы ықпал етеді.
2012 жылғы қаңтар-қыркүйекте инфляция 3,9%-ды құрады немесе өткен жылғы ұқсас кезеңінің көрсеткішінің 2,3 пайыздық тармаққа төмен. Қыркүйек айының қорытындысы бойынша инфляция жылдық мәнде өткен жылғы 8,7% деңгейіне қарағанда 5%-ды құрады.
Анықтама: Сонымен қатар, орташа республикалық мәннен жоғары инфляцияның деңгейі Қарағанды (5,3%), Атырау (5,1%), Павлодар (4,2%), Қызылорда (4%) облыстарында және Алматы (4,6%) мен Астана (4%) қалаларында тіркелді.
Ұлттық қор қаражатын есепке ала отырып Халықаралық резервтер жылдың басынан бастап 12,5 млрд. АҚШ долларына ұлғайды және 85,5 млрд. АҚШ долларын құрады.
Әлеуметтік салада қолайлы ахуал сақталып отыр. Жыл басынан бастап халықтың нақты табысы 9,1%-ға, нақты жалақы –11,1%-ға өсті. Ағымдағы жылғы қыркүйекте жұмыссыздық деңгейі 5,3%-ды құрады.
Экономиканың өсуі негізінен ішкі тұтынушылық сұраныстың есебінен қамтамасыз етілді, мұны көтерме және бөлшек сауданың 14,4%-ға өсуі, көлік қызметінің – 7,2%-ға, байланыс қызметінің – 10,6%ға өсуі көрсетіп отыр.
Сонымен қатар, ағымдағы жылғы 9 адың даму үрдістері казақстандық экспортт өнімдеріне деген сұраныстың қысқаруы өнеркәсіп өндірісі көлемінің төмендеуіне ықпал етті.
Рост промышленности составил 0,5%, обрабатывающая промышленность выросла на 0,6%, в горнодобывающей объемы производства сохранились на уровне соответствующего периода 2011 года.
Справочно: Снижение отмечено в Атырауской (на 5%) и Карагандинской (на 3,2 %) областях, а также в городе Астана – на 2,8 %.
С начала года сократились объемы добычи нефти на 1,8% и железной руды на 2,6%. Кроме того, в металлургической промышленности, которая в общем объеме обрабатывающей промышленности занимает более 38%, произошел спад на 1,8% (против прошлогоднего роста - 8,1 %).
Помимо проблем со сбытом продукции, основными причинами снижения стали перенесение сроков запуска и неосвоение проектной мощности некоторых проектов включенных в карту индустриализации.
Объемы инвестиций в основной капитал с начала года возросли на 3,3 %. При этом в структуре инвестиций более 54% составляет доля собственных средств предприятий.
Справочно: В Атырауской области отмечается спад на 7,1%, Западно-Казахстанской - на 7,7%, Кызылординской - на 23,9%.
В жилищное строительство инвестировано 281,6 млрд. тенге, что позволило ввести в эксплуатацию 4,5 млн. кв.м жилья.
Справочно: Снижены объемы ввода в эксплуатацию жилых зданий в Акмолинской (на 24,1%) и Жамбылской (на 8,2%) областях.
В целом, несмотря на некоторое замедление в отраслях экономики, за восемь месяцев т.г. внешнеторговый оборот увеличился на 13,5%. Экспорт товаров увеличился на 9,3%, импорт - на 24,1%. Положительное сальдо торгового баланса составило 34,2 млрд. долл. США.
Уважаемые коллеги!
Разрешите более подробно проинформировать о проводимой совместной работе государственных органов с начала текущего года по решению поставленных перед Правительством задач.
Реализация индустриальной политики
Росту внутреннего спроса во многом способствовали значительные объемы инвестиций на реализацию крупных индустриальных и инфраструктурных проектов в рамках государственной программы индустриально-инновационного развития.
За прошлый и с начала текущего года введенными в рамках Карты объектами произведено продукции на сумму 1,1 триллиона тенге.
Всего в 2012 году планируется ввести 174 проекта на сумму 450 млрд. тенге, с созданием 33 тыс. рабочих мест.
Улучшение бизнес климата и поддержка МСБ
В целях дальнейшего улучшения бизнес климата в июле т.г. принят Закон, предусматривающий дополнительное сокращение разрешительных документов (процедур) еще на 30%, выдачу лицензий в электронном формате и перевод отдельных разрешений на уведомительный порядок, а также сокращение контрольно-надзорных функций государственных органов.
Правительством утверждена Концепция дальнейшего реформирования разрешительной системы, в реализацию которой в 2013 году будет принят единый Закон «О разрешениях и уведомлениях» с закреплением в нем исчерпывающего перечня всех разрешений. Успешно реализуется программа Дорожная карта Бизнеса 2020, с момента ее запуска по 3-м направлениям к субсидированию одобрено 2135 заявок на общую сумму кредитов 590,8 млрд. тенге.
Социально-экономическими эффектом реализации Программы в 2012 году является поддержание более 50 тысяч и создание – более 8 тысяч рабочих мест.
Социальная сфера
В социальной сфере, приняты практические меры по повышению занятости, модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры и обеспечению населения доступным жильем.
На реализацию Программы занятость 2020 в 2012 году направлено 62,3 млрд. тенге, из них на развитие сельских населенных пунктов 10 млрд. тенге.
Всего в рамках Программы трудоустроено более 70 тысяч человек.
Более 4,7 тысяч участника Программы получили микрокредиты, из которых 3,4 тысяч открыли собственное дело. Порядка 5,6 тыс. прошли обучение основам предпринимательства.
В сфере образования охват детей дошкольным образованием увеличился на 10,4% и составил 65,4%, количество аварийных школ сократилось на 23,6%, трехсменных школ на 16,6%.
В реализацию поручения Главы государства принят Национальный план действий по развитию функциональной грамотности школьников на 2012-2016 годы. Реализация Государственной программы развития здравоохранения «Саламатты Қазақстан» на 2011-2015 годы позволила снизить показатели материнской смертности на 19,7%, младенческой смертности - на 8,3% по сравнению с 9 месяцами 2011 года.
С целью реализации послания Главы государства разработана Программа развития онкологической помощи до 2016 года.
Согласно Программе «Доступное жилье - 2020» в 2012 году предусматривается ввести в эксплуатацию 6,05 млн. кв. метров общей площади жилья за счет всех источников финансирования.
Региональная политика С начала 2012 года акиматами областей, городов Астаны и Алматы продолжается работа по реализации Программ развития территорий на 2011-2015 годы. Принята Программа развития моногородов на 2012-2020 годы предусматривающая конкретные меры по обеспечению продуктивной занятости в моногородах, повышения мобильности трудовых ресурсов, а также развитию инженерной инфраструктуры. В реализацию Программы разработаны Комплексные планы. В целях развития городских агломераций с центрами в городах Астана, Алматы, Шымкент (1-го уровня) и Актобе, Актау (2-го уровня) внесены дополнения и изменения в Программу «Развитие регионов».
В текущем году в целях решения проблем отдельных территорий утвержден решением Правительства Комплексный план развития города Семей на 2013-2015 годы.
Развитие интеграционных процессов
В текущем году Правительством продолжена активная работа по углублению интеграционных процессов в рамках Таможенного союза и Единого экономического пространства.
С 1 января 2012 года вступили в силу 17 соглашений, составляющие правовую базу Единого экономического пространства. На полный режим работы ЕЭП будет выходить поэтапно. В целях формирования единой договорной базы на пространстве СНГ и снятия барьеров взаимной торговли, 4 октября 2012 года Сенат Парламента Республики Казахстан принял Закон Республики Казахстан о ратификации Договора о зоне свободной торговли.
Совместно с Секретариатом ВТО разработана Дорожная карта по вступлению Казахстана в ВТО. На сегодняшний день Казахстан завершил двусторонние переговоры по доступу на рынок товаров и услуг с 29 странами. Продолжаются переговоры в многостороннем формате.
Основные усилия Правительства до конца года будут направлены на реализацию поручений Главы государства, обозначенных в посланиях народу Казахстана и стратегических документах.
Первое. Государственным органам, Акимам областей, городов Астаны и Алматы необходимо мобилизовать имеющиеся ресурсы и принять необходимые меры по недопущению снижения темпов роста в отраслях и сферах экономики.
МИНТ, совместно с регионами, в целях обеспечения реализации мероприятий и освоения бюджетных средств, запланированных на текущий год, в рамках принятых программных документов обеспечить запуск инвестиционных проектов, запланированных в рамках Карты индустриализации.
Второе. Учитывая тенденцию роста цен на продовольствие в мире, ввиду более низкого урожая в текущем году, МСХ, акимам областей необходимо принять исчерпывающие меры по обеспечению стабильности цен на внутреннем рынке, в первую очередь, на социально значимые продовольственные товары.
Третье. В реализацию Программы развития моногородов на 2012-2020 годы местным исполнительным органам необходимо обеспечить утверждение Комплексных планов развития каждого моногорода, также разработку межрегиональных планов развития агломераций.
Четвертое. Необходимо продолжить гармонизацию законодательств стран-участниц Таможенного союза в части:
- закрепления в национальном законодательстве основных принципов равенства и установление единых правил при применении норм антимонопольного законодательства к субъектам рынка;
- совершенствования мер таможенно-тарифного и нетарифного регулирования в рамках Таможенного союза

Құрметті Серік Нығметұлы!
Құрметті әріптестер!

Экономиканың даму үрдісі негізінде жылдың басынан бастап ағымдағы жылға макроэкономикалық көрсеткіштер нақтыланды.
2012 жылы жалпы ішкі өнімнің нақты өсуі 5,4% деңгейінде бағалануда, бұл жылдың басындағы болжамнан (6,0%), 0,6 пайыздық тармаққа төмен. Бұл ретте, жалпы ішкі өнімнің номиналды мәні өткен жылғы есептік базаның ұлғаюына және мұнайдың болжамдық бағасының барреліне 90 доллардан 100 долларға дейін ұлғаюына байланысты, бұдан бұрын жоспарланған көрсеткіштен 146 млрд. теңгеге жоғарылауы күтілуде.
Өнеркәсіп өнімінің көлемі нақтыланған бағалау бойынша, 2,7%-ға өседі, бұл бұдан бұрын болжанған мәннен 0,9 пайыздық тармаққа төмен.
Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің бағалауы бойынша металлургиядағы өсудің қарқыны 6,3%-ға, химия өнеркәсібінде 10,4%, фармацевтикада 0,6%-ға, резина және пластмасса бұйымдарын өндіру 2,2%-ға, машина жасау 0,3%-ға төмендеуі күтілуде. Нәтижесінде 2012 жылы өндіру өнеркәсібіндегі өсу 7,2%-дан 3,9%-ға дейін төмендейді.

Сауда көлемінің 14,3%-ға дейін (мақұлданған болжамнан 1,6 пайыздық тармаққа жоғары) өсуі бойынша болжам ұлғаю жағына қарай нақтыланды.
Болжам бойынша тауарлар экспорты 96,2 млрд. АҚШ долларын құрайды, бұл мақұлданған болжаммен салыстырғанда 8,3 млрд. долларға артық. Тауарлар импорты бұдан бұрын мақұлданған болжамнан 0,3 млрд. долларға асып, 48,4 млрд. АҚШ долларын құрайды.
Инфляция бойынша параметрлер жылдың соңында бұдан бұрын болжамдалған 6-8 % дәлізде сақталады.
Нақтыланған макрокөрсеткіштер негізінде 2012 жылға арналған республикалық бюджеттің параметрлері нақтыланды.
Республикалық бюджетке жалпы түсімдер 4 854,1 млрд. теңге көлемінде болжамданған, бұл а.ж. наурызда бекітілген көрсеткіштен 382,8 млрд. теңгеге төмен.
Кірістердің болжамданған неғұрлым төмен көлемі ағымдағы жылы жалпы алғанда экономикада және салаларда өсудің баяулауымен, сондай-ақ мұнай-газ жобаларындағы (Қарашығанақ, Қашаған) мәселелерді реттеу жөніндегі келісімдер шегінде міндеттемелерді орындаумен байланысты.
2012 жылы бюджет кірістеріндегі күтілетін шығындарды өтеу мақсатында, бюджет тапшылығы 203,3 млрд. теңгеге (779,8 млрд. теңгеден 983,1 млрд. теңгеге дейін) немесе ЖІӨ-ге қатысты 3,1 %-ға ұлғайтылды.
Кірістер мен тапшылық бойынша нақтыланған болжамды есепке ала отырып, наурыздағы нақтыланған бюджетке қатысты, бюджеттің шығыс бөлігі 5 837,3 млрд. теңгеге дейін оңтайландырылып, 179,5 млрд. теңгеге қысқартылды.

Назарларыңызға рахмет!

«Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорацияларды дамыту тұжырымдамасын мақұлдау туралы» ҚР Үкіметінің қаулы жобасына қатысты

Құрметті Серік Нығметұлы!
Құрметті Үкімет мүшелері!

Өзіңіз білетіндей әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорацияларды (бұдан әрі – ӘКК) құру идеясын алғаш рет Қазақстан Республикасының Президенті 2006 жылғы 1 наурыздағы «Қазақстанның әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті 50 елдің қатарына кіру стратегиясы» атты Қазақстан халқына Жолдауында атап өткен.
Бүгінгі күні ӘКК қызметі кәсіпкерлік қызметті дамыту үшін қолайлы жағдайлар жасауға, өндірістердің жаңаларын құруға және қолданыстағыларын жаңғыртуға, инвестициялар тартуға, үкіметтің жеке бастамаларын іске асыруға бағытталған.
Сонымен қатар, ӘКК қызметінің жүйелі сипаты жоқ және жалпы олардың қызметінің бірыңғай тәсілдері жоқ. ӘКК тиімсіздігі компанияларды ұдайы қайта ұйымдастырумен, акционерлердің ауысуымен, сондай-ақ шешілуі компаниялардың өзіне байланысты себептермен түсіндіріледі.
ӘКК қызметінде мынадай проблемалар бар:
- коммерциялық және коммерциялық емес міндеттердің араласып кетуі, бұл ӘКК алдына басымдық қоюға мүмкіндік бермейді;
- даму стратегияларының бекітілмеуі және соның салдарынан инвестициялардың іске асыруда жүйеліліктің болмауы, нақты мамандандырылудың болмауы;
- ӘКК-лердің көпшілігінің шығынды болуы;
- жобалардың оңтайлы емес және ауқымды салалық диапазоны;
- ӘКК-лердің жеткіліксіз капиталдандырылуы (коммуналдық меншіктегі коммерциялық бағдарланған кәсіпорындарды беру қажеттілігі);
- ӘКК-лердің әкімдіктермен, даму институттарымен өзара белсенді іс-қимыл жасасуының жеткіліксіздігі;
- инвестициялық мүмкіндіктерді іздестіруде корпорациялар белсенділігінің жеткіліксіз болуы;
- корпоративтік басқару деңгейінің төмен болуы;
- компанияның нәтижелілігін бағалаудың нақты критерйлерінің және персоналды ынталандырудың тиімді жүйесінің болмауы;
- активтерді басқаруда тәжірибенің жеткіліксіздігі, және соның салдарынан инвестициялық портфель сапасының төмен болуы;
- үкіметтің жекелеген бастамаларын іске асыруға барысында (микрокредит беру, тұрғын үймен қамтамасыз ету, азық-түлік қауіпсіздігі мәселелері және басқа да іс-шаралар бойынша), ӘКК-лар қаржылық шығындарға және тәуекелдерге тап болады.
Осыған байланысты аймақтардың дамуында әсерлі құралы ретінде ӘКК-лардың қызметін жетілдіру және олардың кейінгі дамуында бірыңғай тәсілді әзірлеу қажеттілігі бар.
Серік Нығметұлы, Сіздің тапсырмаңызға сәйкес, Министрлік облыс әкімдіктерімен, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктерімен бірлесіп, сондай-ақ осындай жүйелік құжат болатын ӘКК-ларды дамыту тұжырымдамасының жобасын әзірледі және ҚР Үкіметіне енгізді.
Тұжырымдаманың жобасы мүдделі мемлекеттік органдармен, ӘКК-лармен келісілді, және ҚР Премьер-Министр Кеңсесінің бөлімдерімен жұмыс тәртібінде пысықталды.
Құжаттың негізгі жағдайларын айтуға рұқсат етіңіз.
Тұжырымдамада ӘКК-лардың миссиясы – мемлекет пен бизнестің әріптестігі қағидаттарының негізінде өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуына жәрдемдесу болып аныңталды.
ӘКК пайымы – активтерді тиімді басқаратын, өңірдің өсу нүктелерінде экономикалық белсенділікті, оның ішінде инвестицияларды тарту арқылы ынталандыратын және бәсекеге қабілетті орнықты өндірістерді қалыптастыратын катализатор ретінде әрекет ететін өңірлік даму институты.
ӘКК-лардың инвестициялық компания ретінде негізгі мақсаты басқару арқылы активтердің құнын ұлғайту болып табылады.
Осы мақсаттарға жету үшін ӘКК-лардың алдына келесі міндеттер қойылады:
1. Өңір экономикасының басым секторларында (өсу нүктелері) бәсекеге қабілетті өндірістердің жаңаларын құру және қолданыстағыларын жаңғырту;
2. Мемлекеттік активтерді іскерлік айналымға тартуды қамтамасыз ету, проблемалық активтерді сауықтыру және олардың базасында бәсекеге қабілетті өндірістерді дамтыу;
3. Алдыңғы қатарлы өндірістік және басқарушылық технологиялар мен стандарттарды енгізу;
4. Бюджеттен тыс инвестицияларды тарту;
5. Бизнестің экономикалық белсенділігінің өсуіне, инновацияларды дамытуға және технологиялық жаңғыртуға (технопарктер, АЭА, бизнес-инкубаторлар, инвесторларға қызмет көрсету орталықтары және т.б.), соның ішінде оператор функцияларын атқару арқылы жәрдемдесу;
6. Шағын және орта бизнестің кластерленуіне жәрдемдесу, соның ішінде ірі бизнестің айналасында.
7. Компания қызметінің шеңберінде бизнеске қаржылай емес қолдау көрсету.
8. Бизнес-жобаларды іске асыру үшін мемлекеттік даму институттарымен ынытмақтастықты кеңейту.
9. Портфельдік компаниялар арасында коммуникацияны және тәжірибе алмасуды дамыту.
10. Ішкі және сыртқы нарықтарда өнімдерді белсендірек ілгерілету үшін өнімдерді брендтеуге жәрдемдесу.
СПК должны эффективно работать в пространстве, не занятом или недостаточно занятом частным сектором, и стимулировать развитие бизнеса, создавать условия для его роста, не конкурируя с ним.
Өзінің қызметінде ӘКК-лар жеке сектормен бәсекеге түспеу қағидатын үстау қажет. ӘКК-лар жеке сектор орналаспаған немесе жеткіліксіз орналасқан кеңістікте тиімді жұмыс істеп, бизнестің дамуын ынталандыруы және оның өсуі үшін жағдайлар жасауға тиіс, яғни корпорацияларда бизнес-ұйымдастырушы рольді атқару тиіс.
Аумақтарды дамыту бағдарламасы ұлттық және халықаралық нарықтарда дұрыс жайғастыру үшін бәсекелестік артықшылықтарын, өңірдің өсу нүктелерін айқындайды. ӘКК инвестициялар мен күш-жігерді біріктіре отырып, бизнестің өсу нүктелерінде даму қарқынын береді.
Сонымен қатар ӘКК-лар қызметіндегі маңызды қағидаты әлеуметтік жауапкершілік болып табылады, қайсысы өңірдің әлеуметтік-маңызды жобаларын іске-асыру үшін, дивидендтер түрінде жергілікті бюджетке өзінің таза пайдасының бөлігін жолдауда тұрады.
ӘКК-лардың басқа қағидаттары бизнеске жәрдемдесуге басқа да қатысушылармен әріптестік (мысалы, қаржылық құралдарды қосарлау бойынша даму институттармен), инвестицияларды және де шығындарды белсенді басқару болу қажет.
Өз алдына әкімдіктер кейін оңалту (сауықтыру), қайта құрылымдау және олардың негізінде жаңа бәсекеге қабілетті өндірістерді дамыту үшін қызметі коммерциялық бағдарланған сипаттағы барлық мемлекеттік активтерді кезең-кезеңмен беру тиіс.
Корпоративтік басқару бөлігінде әлемдік үздік тәжірибеге сәйкес келетін заманауи стандарттарын белсенді енгізулері тиіс. Бұл компанияның тиімділігін қамтамасыз етуге және ашықтығын арттыруға мүмкіндік береді.
Осы Тұжырымдаманың іске-асырылуын қамтамасыз ету мақсатында, сондай-ақ ӘКК-лардың тиімділігін бағалау бойынша келесі негізгі көрсеткіштер ұсынылды:
Коммерциялық қызмет (нысаналы көрсеткіштер)
1. Негізгі қызметтен түскен таза табыс, оның ішінде бір қызметкердің таза табысы.
2. ROA – активтердің рентабельділігі.
3. Инвестициялық портфельдің көлемі.
4. Инвестициялардың рентабельділігі.
5. ӘКК-нің бөлген қаражаттарына жеке инвесторлардың қаражаттарын тарту арақатынасы.
6. Қалпына келтірілген кәсіпорындар саны.
7. Корпоративтік басқару рейтингі.
ӘКК-нің қызметі сондай-ақ компанияның сыртқы тараптармен өзара әрекеттесу бағыты бойынша бағалануы тиіс, ол веб-сайтқа кірушілер саны, қарауға келіп түскен бизнес - өтінімдер саны, өңір кәсіпкерлеріне сауалнама жүргізу.
Мониторинг және бағалау жүйесінде акционері ретінде жергілікті атқарушы органға және корпорациялардың директорлар кеңесіне үлкен роль беріледі. Корпорацияның менеджментіне сыйақы беру жүйесі корпорация қызметінің нәтижесіне байланыстырылуы тиіс.
Жергілікті атқарушы органның бірінші басшысы ӘКК-лардың қызметі қорытындыларына жеке жауап береді және корпорация қызметінің қорытындылары бойынша жыл сайын ҚР Үкіметі алдында есеп береді.
Тұжырымдаманы жүзеге асыру қорытындысы бойынша келесі нәтижелерге жетеміз:
- бәсекеге қабілетті жаңа өндірістерді құру;
- өңірлерде жұмыс орындарының санын ұлғайту;
- берілген және жаңадан құрылған ұйымдардың өнімділігі жоғарылайды;
- өндірісті дамыту және қосылған құны жоғары экспортқа бағдарланған отандық өнімді сату.
Біртіндеп бәсекеге неғұрлым қабілетті және қаржылай тұрақты компаниялар жарғылық капиталдағы үлесін (акциялар пакеттері) іске асыру жолымен оларды әрі қарай бәсекелестік ортаға беру үшін іріктелетін болады.
Тұжырымдамалық келіспеушіліктер жоқ болған жағдайда, Тұжырымдама жобасын қолдауды сұраймыз.
Назарларыңызға рахмет!

Бірлік үшін бәріне де төзген

Ұлт мәдениетінің біртуар тұлғасы, қазақ руханиятының қабырғалы өкілі, көшелі, көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері Ілияс Омаровтың ғасырлық мерейтойы - ұрпаққа өнеге.
Бүгінде төл мәдениетіміз төрге озып, рухани жауһарларымызды бүкіл әлем, бүтін дүние танып жатыр. Әлбетте, ол ең әуелі тұғыры биік Тәуелсіздігіміздің арқасы, тұлғасы дара Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың ерен еңбегінің жемісі.
Ұлт тұлғаларына ұдайы құрмет көрсетіп, көрнекті қайраткерлердің есімдерін ел есінде қалдыруға айрықша қамқорлық жасап жүрген Президентіміз: «Адам тағдырының айнасынан бір тарих көшінің жүрісін ғана аңдап қоймаймыз, оның рухын, тынысын сезінеміз. Сондықтан да халқы мен елінің алдындағы өздерінің перзенттік парызын айқын да анық түсінген, қандай қиын-қыстау жағдайда да оны адал орындаудан жалтармаған адамдар қай дәуірде өмір сүрсе де, дәйім өз жұртының нағыз азаматы болып қала берген», - деп атап көрсеткен болатын.
Қазақ мәдениеті, өнері, спорты өз тарихында талай «тар жол, тайғақ кешулерді» бастан өткергенін өздеріңіз жақсы білесіздер. Кешегі кеңестер дәуірінде ұлт рухының ұнжырғасы түсіп, дәстүріміз дәріптеусіз қалып, мәдениетіміз босағадан сығалаған жетім баладай күй кешкені жасырын емес. Ұлт намысы сынға түскен осындай күрделі кезеңде де мәдениетіміздің көшін алға сүйреген ардақты азаматтар өмір кешті, хал-қадерінше елге, жерге қызмет етті. Солардың бірі дегеннен гөрі бірегейі - халқымыздың біртуар перзенті, намысқа туған нартұлғасы - Ілияс Омаров еді. Ол туралы сөз қозғағанда көрнекті тұлғаның ерекше үш қасиетіне жеке дара тоқталу қажет деп есептейміз. Ең әуелі, Ілияс Омаровтың ұлтын жанындай жақсы көрген, елін ерекше құрмет тұтқан елшілдігін, қайраткерлігін айтуымыз керек. Жастайынан ананың аялы алақанынан, әкенің ыстық ықыласынан айырылып, жетімдіктің ащы дәмін тартса да оның өмірге деген ұмтылысы, білімге деген құлшынысы әрқашан биік белестерге бастап отырды. Ілияс Омарұлының өмір жолында Бекет Өтетілеуов сынды дарынды ұстаздың жолығуы талантты тұлғаның қалыптасуына үлкен үлесін қосты дер едік. Алғырлығының арқасында Ілекең ерте жастан ат жалын тартып мініп, әртүрлі лауазым биіктерінде ақылына білімін серік етіп, елге деген сүйіспеншілігін, үлкенге деген құрметін арттыра түсті.
Қайраткердің өмір жолына көз салсақ, 21 жасында сауда техникумының директоры болып бекітілсе, 28 жасында министр қызметіне тағайындалған екен.
Аз ғұмырында екі мәрте министр, обком хатшысы, бірінші хатшысы, Республикалық Компартияның хатшысы қызметтерін абыроймен атқарды. Осындай биік лауазымдарда жүріп, қазақ тарихының шындығын жазуда дәрежесі төменгі қызметтерге де барды. Бірақ алға қойған үлкен мақсат жолында сағы сынып, жігері мұқалмады. Дәлірек айтсақ, айтулы тұлға биік мансап үшін емес, ұлт мәдениетін ұлықтаудағы ұлы мақсат жолында тер төкті.
Бүгінгі торқалы тойда рухы таза, асқан зиялы қайраткердің қазақ мәдениетіне сіңірген еңбегін санамалап атап көрсетсек артық емес деп ойлаймыз.
Ілияс Омаров Қазақстанның Мәдениет министрі қызметінде жүргенінде «Гүлдер» ансамблі жарқырап, қазақ өнерінің ерекше құбылысына айналды. Әйгілі «Қыз Жібек» фильмінің жарыққа шығуына барынша күш салды. Қазақ өнерінің гүлденуі, жаңа деммен тыныс алып, өркендеуі - Ілияс Омаровтың іскерлік қабылетінің, ерекше көзқарасының, өнер десе ішкен асын жерге қойып, сол кездегі жас таланттарға, қазақ интеллигенциясының жаңа буын арыстарына шын жүрегімен, ынтасымен қол үшін беруінің жемісі десек қателеспейміз.
Ілияс Омарұлы республикалық эстрада – цирк студиясының ашылуына ұйтқы болып, Қазақ циркінің ірге тасын қалауға еңбек сіңірді. Алматыда ата-бабамыздан келе жатқан, тек қазаққа тән, ұлтымыздың асыл мұралары - айтыс, терме өнерінің еңсесін көтеріп, дәстүрді қайта жаңғыртты. Қазақ даласындағы өнерге деген ынтасы бар, шығармашылыққа жаны жақын жастарды бір шаңырақ астында жинауды мақсат тұтып – Қазақтың Мемлекеттік Қыздар педагогикалық институты мен Құрманғазы атындағы мемлекеттік консерваторияның ашылуына атсалысты.
Ілекең, 1949 жылы жарық көрген «Қазақ Совет Социалистік Республикасы тарихының» толықтырылған екінші басылымына редактор болды. Ермахан Бекмахановтың қазақ халқының тарихын ашық жазуына, Кенесары, Наурызбай батыр жайында ақиқаттың айтылуына, Қажым Жұмалиевтың Исатай мен Махамбет жөніндегі құжаттарын бастыруға бастамашы болды. 1951-52 жылдары «ұлтшылдарды қолдаушы» деген науқаншыл айыппен Орталық комитеттің құрамынан шығарылды. Ілияс Омарұлы 1958 жылы Мәскеуде өткен Қазақстан әдебиеті мен өнерінің онкүндігінде ұйымдастыру шараларына белсене араласты. Қазақ халқының өнер шеберлерін сол кездегі Мәскеудің таңдаулы сахналарына шығарды.
Ілекеңнің екінші қасиеті оның қарымды қаламгерлігі, дарынды әдеби сыншылығы дер едік. Қаламгерлік жолында ол қазақ әдебиетінің өркендеуіне қомақты үлес қосқан ақын-жазушылармен етене араласты, олармен үнемі сыр бөлісіп отырды. Ол жазушылар мен әртістерді, композиторлар мен суретшілерді қадір тұтты, әрбірімен үнемі рухани үндес болды.
Қат-қабат жауапты қызметке қарамастан Ілияс Омарұлы қолына қалам алып, ой-толғауларын, ішкі жан-дүниесін қағаз бетіне түсіріп, кейіннен кітап ретінде шығарып, шебер қаламгер атанды. Оның қаламынан «Әдебиет жайлы ойлар», «Оқырман көзімен», «Серпін», «Шабыт шалқары», «Толғамдар» атты жинақтарын бүгінгі көзіқарақты оқырманның кітап сөресінен табуға болады. Ілияс Омарұлы халқына деген махаббатын, алаштың кейінгі буын ұрпағына айтар нақыл сөздерін өлеңге түсіріп, терең ойлы ақындық қырымен де танылды. Ілияс Омарұлы өлеңдерінің бірінде:
«Ой шапса қия жарға қайырмаймын,
Болса да жүгім ауыр қайғырмаймын.
Ойымды, қиялымды ешуақытта
Халықтың мүддесінен айырмаймын» - деп, халқымыздың келешегі жолында ешбір қиындықтан тайсалмайтынын ашық көрсетті.
Ілияс Омарұлы әдебиетшілермен, жазушылармен қоян-қолтық араласты. Оның жас жазушыларға берген ақыл-кеңесі, айтқан асыл сөздері, орынды ойлары, талай таланттарды өнер аламанына қосып, биік белестерге бастады.
Сонымен бірге, қазақ әдебиетінің алыптары Мұхтар Әуезов, Ғабит Мүсірепов, Бейімбет Майлин, Сәбит Мұқанов сынды қазақ прозасының ұлы шеберлерінің шығармаларына айтылған Ілекеңнің пікірлері, ой толғаулары, жылы лебіздері өзіндік дара еңбек, терең толғамды шығарма ретінде ұлт руханиятының алтын қорына қосылды.
Ілияс Омарұлының үшінші қасиеті, оның тұлғалық ерекшелігі, азаматтығы дер едік.
«Жақсының аты өлмейді, ғалымның хаты өлмейді». Өзінің өнегелі өмір жолы, ғибратты ғұмыры арқылы бүгінгі ғасырлық тойында да Ілекеңнің аты да, хаты да ел жадында сақтаулы және сақтала да бермек. Өз ғұмырында Ілияс Омарұлы шығармашыл зиялы қауыммен жақсы қарым-қатынаста, адами сыйластықта болғаны белгілі. Оның адамгершілігін, ашық жүрегін, сыпайылығын, мейірімді және өмірдің мәнін ұққан ерекше жан екендігін Ілияс Омарұлының замандастарының, қазақ прозасы мен поэзиясының біртуар азаматтарының естеліктерінде шынайы жазғанынан бағамдауымызға болады. Ұлтымыздың бірқатар көрнекті тұлғаларының естеліктерін парақтағанымызда қайраткердің азаматтық болмысы мейлінше тұлғаланып, барынша жарқырай түскеніне көзіміз жетеді.
Халқымыздың батыр ұлы Бауыржан Момышұлы Мәскеуде жүргенінде, өзге ұлт жазушыларының алдында Ілияс Омаровты мақтан тұтып, «Ілияс - ақыл мен ашық жүректен жаралған жан» деп мерейін өсіргенін білеміз.
Ал Мұхтар Әуезов «мұндай адамдар дүниеге сирек келеді, болашақта Ілиястай азамат туылар ма екен өзі?» дегені де есімізде.
Ал, мәдениетіміздің тағы бір жоталы тұлғасы Өзбекәлі Жәнібеков Ілияс Омаров хақында: «уақыты тар болса да арманы алыс, мақсаты асқақ өнегелі өмір кешкен мемлекет қайраткері, дарынды қоғамтанушы, әдебиет, өнер зерттеушісі, қай-қайсымызға болса да ақылшы аға, жақын дос, қамқоршы ұстаз еді», – деуі сірә, тегін емес шығар.
Сонымен бірге, орыс интеллигенциясының белді өкілдері де Ілекеңнің азаматтығына деген ықыласын жасырмады. Достары Леонид Леонов, Роман Кармен, Юрий Казаков, Леонид Соболев, Николай Анов, Юрий Завадский сынды көрнекті сөз шеберлері оның таланты мен биік талғамын ұдайы құрмет тұтты.
Ілияс Омаров Мәдениет министрі болып тағайындалғанда, жақын жолдастарының бірі Юрий Казаков, құттықтау хатында «Құрметті Ілияс Омарұлы! Сізді шын жүректен жаңа қызметіңізбен құттықтауға рұқсат етіңіз! Сонымен қатар, қазақ мәдениетін де құттықтаймын, өйткені көптеген Мәдениет министрліктері министріміз расында да мәдениетті деп мақтана алмайды! Қазақ болып туылмағаныма өкінемін» деген шынайы ықылас-пейілін білдірген еді.
Ілияс Омарұлы өмірінің соңғы күндерінде ауыр дерт меңдеп, ажалмен арпалысып жатқан кезде жанында отырған жандарға өз ой-толғамдарын жаздырып, санасынан сәуле шашумен өткенін ерекше айтуымыз керек. Тіпті дүниеден өтерінде жаздырған қоштасу хатының өзінен бірегей сәуегейлікті, халқына деген ыстық махабатты анық аңғарғандаймыз.
Қайраткер жазып қалдырған мына жолдар да назар аудартады. «Мен өз тағдырым туралы ешқашан алаңдамаймын. Мені алаңдататыны жас ұрпақтың тағдыры. Енді 15-20 жылдан кейін КСРО ұзаққа созылған экономикалық дағдарыстың ауыр соққысын бастан өткереді. Сол кезде ұлы державаның күйреу қауіпін туғызатын сұрапыл шақтар туып, жаппай жұмыссыздық, кедейшілік белең алады», деген екен. Бұл 1970 жылы жазылған екен. Шын мәнінде 20 жылдан кейін, яғни 1990 жылдары алып империя атанған КСРО құлап, сол кезеңде жаппай құлдырау орын алғанына бәріміз куәміз.
Соңғы жазбаларының бірінде Ілияс Омарұлы «Басымда айтылмаған ойларым бар еді. Олардың бәрі – өз қолыммен, өз басыммен орындай алмай кетіп бара жатқан – ел, халық алдындағы азаматтық, перзенттік парызым. Оның ең бастысы – туған халқымның мәдени өрісі, өскелең жолы және оның ғасырлар сақтаған аса бай мұрасын байланыстыра зерттеу еді. Мен бұл салада көп уақыт әрекет, қызмет еткенімді еске алғаныммен, ол істердің атқарылуға тиістісінен әлдеқайда аз болғанына өкінемін. Халық мұрасы дегенім – әсіресе, сан дәуір, замандар көшінде өзінің қайталанбас, тозбас, өшпес қасиетімен бізге дейін жасап келген ән, күй, музыка мұрасы, дастандар, жырлар түйдегі. Осыларды жаңғырта, жаңарта, осы өз дәуіріміздің қажет-мұқтажына, қызметіне бар бояу, кестесімен жеткізе жарату міндеті алдымызда тұра береді», деп біздің ұрпаққа аманат қалдырған еді.
Ендеше, ардақты тұлғаның арман-аңсары да, асыл аманаты да бүгінгі тәуелсіздік жылдарында орындалды деп айрықша айтуымызға болады. Егемендік жылдары барымызды бүтіндеп, жоғымызды түгендеп, төл мәдениетімізді шарықтан жаңа шыққан қанжардың жүзіндей жарқыратудамыз.
Қостанайдағы қазақ драма театрына І. Омаровтың атын беру мәселесін (әркім әр жаққа тартатын дау-дамайдың алдын алып) ең әуелі Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың шешкенін де мәдениет жанашырлары тебіреніп айтып жүр. Елбасы мемлекеттің даму сатысында мәдениет саласының қосатын тарихи ролін терең сезіне отырып, былайша атап көрсетті: «Мәдениет – ұлттың бет-бейнесі, рухани болмысы, жаны, ақыл-ойы, парасаты. Өркениетті ұлт, ең алдымен, тарихымен, мәдениетімен, ұлтын ұлықтаған ұлы тұлғаларымен, әлемдік мәдениеттің алтын қорына қосқан үлкенді-кішілі үлесімен мақтанады. Сөйтіп, тек өзінің ұлттық төл мәдениеті арқылы ғана басқаға танылады».
Елбасының тікелей бастамасымен «Мәдени мұра» мемлекеттік бағдарламасы жүзеге асырылды. Ұлттық тарихымызға қатысты 5 мыңнан астам құжаттар көшірмелері елге әкелінді. Жүздеген мәдени-тарихи нысандарымыз қайта қалыпқа келтірілді. Бұл игілікті іс қазіргі таңда да қарқынды жалғасын табуда. Бүгінде елімізде 56 театр көрермендерге лайықты қызмет көрсетуде. Ел жүрегі – Астанамыз рухани орталыққа айналып, жаңа мәдени ошақтар бой көтеруде. Биылғы жылдың өзінде Орталық Азия өңірінде теңдесі жоқ жаңа мұражай, Опера және балет театры іске қосылады деп жоспарлануда. Міне, осы ұлағатты істердің баршасы ұрпақтар сабақтастығының ұлы өнегесі демекпіз.
Ұрпақтар сабақтастығының тағы бір тағылымды мысалын біз Ілияс Омарұлының асыл мұрасын қайта ақтара отырып, атап көрсеткіміз келеді. Жаны жайсаң тұлға өз жазбаларының бірінде: «Қайткенде де бірлік керек. Бар табыстың кілті сонда. Бірлікке тек игілікті іс үстінде ғана қол жетеді... Мейлі қызбалар бұрқ-бұрқ қайнай берсін – бірлік үшін соның бәріне де төзе біл», – деген өсиет қалдырады. Ал, еліміз бүгінгі жеңіске де, жетістікке де бірлік арқылы қол жеткізіп отырғанын айтуымыз керек. Олай болса, алдыңғы буын өкілінің арманын бүгінгі ұрпақтың орындап отырғаны жарасымды жалғастықтың керемет нышаны емей не!
Ілекең келесі бір сөзінде: «Өмірдің ең күшті, ең қуатты, ең құдыретті әні – еңбек әні. Тек еңбек қана адамның атын шығарып, даңққа бөлейді, тек еңбек қана байлықтың іргесін қалайды. Бұл арада, еңбек, әрине ерікті болуға, ортақ байлығымыз үшін, адамдардың бақыты үшін, өз абыройы үшін жасалуға тиіс. Барша жақсылық пен игіліктің қайнар көзіне деген мұндай сүйіспеншілік пен түсінік болмаса, бақыт та қонбайды», деп адал еңбектің қадыр-қасиетін ардақтай түседі. Тағы бір таңданарлығы арада нешеме жылдар өткеннен кейін осы тақырыпты Елбасымыздың өзі көтерді. Ел Президенті биылғы жылы барша халықты адал еңбекке үндейтін «Қазақстанның әлеуметтік жаңғыртылуы: Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамына қарай жиырма қадам» тұжырымды мақаласын арнады.
Мінеки, ұрпақтар арасындағы сабақтастықтың, жалпыадамзаттық құндылықтарға деген құрметтің нағыз үлгісі осы деп білеміз.
Сөз соңында айтарымыз, бұл дүниеде қазақ деген халық барда, мәуесін жайған төл мәдениетіміз барда, ұлт руханияты жолында өмірін арнаған Ілияс Омаровтай тұлғалардың есімі мәңгі жаңғырып, ұрпақтан ұрпаққа ұлағат боп қала беретініне кәміл сенімдіміз.
Той құтты болсын, ағайын!

Құрметті Ұстаздар!
Құрметті қонақтар!

Қазақстан халқы үшін қадірлі мерекелердің бірі – Мұғалімдер күнінде ұлттық білім беру саласына өлшеусіз үлес қосқан, еліміздің ұлағатты Ұстаздары – ардагер педагогтармен Алматы төрінде кездесіп отырғаныма өте қуаныштымын.

Ұстаз деген – ұлы есім.
Мен Сіздердің әрқайсыңызды осы қасиетті ұғымға лайықты өмір сүріп, қызмет атқарған үлкен Тұлға, зиялы азамат ретінде құрмет тұтамын.
Мемлекеттің дамуына қосқан үлестеріңіз үшін, ұрпақ тәрбиесіндегі ерен еңбектеріңіз үшін ел атынан алғыс айтуға осы ресми қабылдауды ұйымдастырып отырмыз.
Мерекелік кездесуге хош келдіңіздер!
Мереке Сіздерге қуаныш пен шаттық сыйласын!

Құрметті әріптестер! Әрбір мемлекет білімді де білікті ұрпағынан қуат алады. Ол өзінің әрбір жаңа буын жас ұрпағы жетілген сайын дамудың жаңа биіктеріне көтеріледі.
«Ұстаздық еткен жалықпас, Үйретуден балаға...»,- деп, ұлы Абай айтқандай, ұстаз еңбегі қашан да өзінің жемісін береді. Оған өмір - куә.
Сіздерден үлгі алған шәкірттеріңіз халықаралық пән олимпиадаларында елдік Туын асқақтатып, мемлекеттің мерейін тасытып жүр.
Біздің балалар 2012 жылғы 9 айда әлемдік деңгейдегі 957 наградаға қол жеткізді.
Олар дүниежүзі елдерінің таңдаулы ондығына кірді және Еуропа командаларынан озып, АҚШ және Қытай оқушыларына лайықты бәсеке туғызуда.
Қазақстан соңғы үш жыл бойында білімді дамыту индексі бойынша 129 елдің ішінде алғашқы төрт елдің қатарында.
Таяуда жарияланған әлем елдерінің бәсекеге қабілеттілік рейтингісінде Қазақстан бірден 21 орынға жоғары көтеріліп, 50 елдің қатарына кірді. Бір жылда мұндай өсу ешбір елде болмаған.
Осындай табыстарға қол жеткізуде Сіздердің де үлестеріңіз зор.
Сіздердің педагогикалық қызметте жинақтаған білім мен тәжірибелеріңіз – біз үшін аса қымбат рухани қазына.

Құрметті әріптестер! Бүгін біз елімізде тұңғыш рет Үздік Ұстаздар форумы – Мұғалімдер Балын өткіземіз.
Оған «Үздік педагог» конкурсының республикалық кезеңінде жүлделі орындарға ие болған «жүзден – жүйрік, мыңнан – тұлпар» атанған 48 ең үздік, таңдаулы ұстаз шақырылды.
Жалпы конкурсқа аудандық, қалалық, облыстық деңгейлерде 4 мыңға жуық педагог қатысты.
Сіздерді Мұғалімдер Балының құрметті қонағы ретінде қатысуға шақырамыз.

Құрметті ұстаздар! Бүгін ұстаздар тойы болғандықтан, той кәдесі ретінде бірқатар ардагер ұстаздар марапатталады.
Мерекелік кездесудің қуанышты сәті – марапаттау рәсімін бастауға рұқсат етіңіздер!
Баршаңызға Қазақстан Республикасының Үкіметі атынан және өз атымнан ел болашағына арналған игі қызметтеріңіз үшін алғыс айтамын!
Сіздерді тағы да кәсіби мейрамдарыңызбен шын жүректен құттықтап, баршаңызға зор денсаулық, табыс, ұзақ ғұмыр тілеймін!

Ханымдар мен мырзалар!
Қазақстан астанасында энергетикалық қауіпсіздік мәселелерін талқылау үшін бас қосып отырған саясаткерлерге, энергетикалық компаниялардың басшылары мен халықаралық сарапшыларға Қазақстан Үкіметінің атынан қош келіпсіздер деймін.
Форумның құрметті спикерлеріне, сондай-ақ Дүниежүзілік мұнай кеңесінің жақында сайланған жаңа басшысы Ренато Бертаниге, Испанияның экс-премьері Хосе Мария Аснарға және басқа да қадірлі қонақтарға қош келіпсіздер деймін.
Бүгінгі форум Қазақстан үшін айрықша болып табылады. Оның аясында республикамызда алғаш рет Дүниежүзілік мұнай кеңесінің отырысы өткелі отыр.
Бүгінде KAZENERGY форумы қазақстандық және әлемдік энергетиканың өзекті мәселелері талқыланатын негізгі халықаралық алаңға айналып келеді.
Себебі бұған дейін өткен мәжілістер осы іс-шараның тиімділігін көрсетті. Мемлекет пен бизнес арасындағы байланыс күшейіп, Қазақстанның мұнай-газ кешенін тұрақты дамытуға қажетті алғышарттар жасалды.
Осылайша, KAZENERGY Еуразиялық форумы қазақстандық және әлемдік энергетиканың күнтәртібіндегі ең өзекті проблемаларды талқылауға арналған және халықаралық деңгейде танылған диалог алаңына айналып отыр.
Өткен форумдар энергетикалық ынтымақтастықты орнықтыру, өзекті ұсыныстар мен шешімдер жасау, мемлекет пен бизнес арасындағы өзара түсіністікті нығайту ісінде өзінің жоғары тиімділігін көрсетті.
Жыл сайын еліміздің мұнай-газ секторына жылма-жыл ауқымды көлемде инвестициялар келуде. Осының нәтижесінде мұнай мен газ өндіру саласында Солтүстік Каспий, Теңіз, Қарашығанақ секілді ірі жобалар сәтті жүзеге асуда.
Үдемелі индустриялық-инновациялық даму жөніндегі мемлекеттік бағдарламаға сәйкес еліміздегі мұнай өңдеу зауыттары 2015 жылдың аяғына дейін кезең-кезеңімен қайта жаңғыртудан өтетін болады.
Елбасы Үкіметтің алдына Атырау мұнай өңдеу зауытын қайта жаңғырту міндетін қойды. 2013 жылы Солтүстік Каспий жобасын іске қосу жоспарланып отыр.
Бүгінде табиғи газды өндіру көлемі артып жатыр. Осыған орай Қарашығанақта жылына 5 млрд. текшеметр газды өңдейтін зауыт салынатын болады.
Ал Қазақстанның мұнай-газ зауыттарын жаңғырту жұмысы 2015 жылға дейін кезең-кезеңімен жүргізіледі.
Қазақстан бұрынғысынша уран өндіруші ірі өндіріс болып табылады, ол жалпыәлемдік уран өндірісінің 36% қамтамасыз етіп отыр.
Қазақстандық отын-энергетика кешенінің қарқынды дамушы секторының бірі көмір саласы болып қалуда.
Қазақстан қазіргі күні Батыс пен Шығысты жалғай алатын маңызды стратегиялық аймақтарға айналып келеді. Осы жағдай және оның шикізат ресурстарына байлығы бұл елдің болашақта жаһандық энергетикалық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қатысушы маңызды елдердің біріне айналатындығын білдіреді.
Біз қазіргі әлемдік экономикалық белгісіз жағдайларға қарамастан, энергоресурстарға әлемдік сұраныстың өсе түсетіндігін жақсы түсінеміз. Қазақстанда максимальдық өндірістік әлеуетке қол жеткізу үшін жаңа инвестициялар тартуға болады.
Біздің Үкіметіміз инвестициялық климатты жетілдіру және жекеменшік сектормен өзара тиімді әріптестік орнату бағытында тұрақты жұмыс істеп келеді. Және осыға бүгінгі форумның қосатын үлесі зор.
Біз бұл ресурстарды тасымалдау маршруттарын әртараптандыра отырып, оны ақырғы тұтынушы рыноктарға дейін жеткізуге ұйғарым жасап отырмыз.
Қазақстандық қамтуды арттыруға және технологиялар трансферттеуге бұрынғысынша басымдық берілетін болады.
Біз сондай-ақ орны толатын энергия көздерінің мүмкіндіктерін де мойындаймыз, сондықтан да Үкімет осы саладағы бірнеше үлкен перспективалық жобаны қолдап отыр.
Ең алдымен, бұл күн энергетикасын дамыту, желдің қуатын пайдалану жобалары.
Өздеріңіз білесіздер, Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев «Жасыл көпір» әріптестік бағдарламасын әзірлеуге бастамаша болды. Біз «жасыл энергетикаға», энергетикалық ресурстардың жаңа түрлерін игеруге қолдау білдіреміз.
Қазақстан климаттың өзгеруі ғаламшар тұрғындары үшін үлкен қауіп әкелетінін түсіне отырып, адам капиталын, инфрақұрылымдар мен технологияларды дамытуға қомақты қаражат салуда.
«Энергия үнемдеу және энергия тиімділігі туралы» Заң өнеркәсіптің энергоқамтымын 2015 жылға дейін 10% және ағымдағы онжылдықтың соңына дейін 25% азайтуды мақсат етіп отыр.
Біз сондай-ақ алдыңғы қатарлы технологиялар мен жабдықтарды енгізуге де инвестиция салып жатырмыз, онда мақсат электр энергетикасы нысандарын жаңарту.
Энергетикалық қауіпсіздік пен экологиялық орнықтылыққа төніп отырған қауіп-қатерлер бізден сәйкес превентивті шараларды талап етеді. Ал оларды іске асылу бізде жаһан болып жұмылуды қажетсінеді.
Тек бірлескен күш-жігердің арқасында да біз ХХІ ғасырыдң энергетикалық ығыттарына қарсы тұра аламыз.
VII KAZENERGY Еуразиялық форумы мемлекет пен халықтардың өзара сенімін нығайтуға, жаһандық энергетикалық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің бірыңғай халықаралық қағидаларын қалыптастыруға үлес қосады деп сенемін.
Сіздерге табысты жұмыс, тартысты жарыссөздер және сәтті шешімдер тілеймін!

Құрметті Серік Нығметұлы!
Құрметті Үкімет мүшелері!

Сіздердің қарауларыңызға «Өңірлерді дамыту» бағдарламасына Қазақстандағы калалық агломерацияларды дамыту бөлігінде өзгерістер мен толықтырулар ұсынылып отыр.
Бұл құжат Мемлекет басшысының Қазақстан халқына Жолдауында берілген тапсырмасын іске асыру мақсатында әзірленген.
Дайындау жұмыстары шеңберінде біз орталықтарын дамытуда, жағдайлары, Канада, Австралия сияқты елдер мысалында Қазақстанға ұқсас агломерациялық дамытудың әлемдік тәжірибелерін зерделедік.
Әлемде агломерацияларды дамыту әдістемелерін трансформациялау болып жатқанын атап өту қажет. Ертеректе оларды қалыптастыру дәстүрлік экономиканың өнеркәсіптік өндіріс орталықтарының базасында болса, ал қазір мұндай процесс осы күнгі постинустриалды экономиканың заманауи инновациялық аумақтарды құруға негізделуде.
Экономикалық және еңбек әлеуеттерінің шоғырлануы, масштаб тиімділігі, инфрақұрылымдық-инновациялық тиімділігі агломерацияларды елдерді мен өңірлері өсуінің ұзақ мерзімді полюстері ретінде қалыптасуына ықпал етеді.
Осыларды ескере отырып таңдалып алынған өлшемдер негізінде Қазақстан қалаларының агломерациялық әлеуетіне алдау жүргізілді. Өлшемдер ретінде демографиялық сыйымдылық, логистикалық және экономикалық әлеует, сондай-ақ ядро-қала әкімшілік мәртебесі айқындалады.
Жүргізілген талдаулардың нәтежесі бойынша агломерацияларды 2 деңгейлі етіп айқындау ұсынылып отыр:
1 деңгейлі агломерация – ең үлкен әлеуетке ие Астана, Алматы және Шымкент қалалары.
2 деңгейлі агломерация – Ақтөбе және Ақтау.
Қазақстанда агломерацияларды дамытудың негізгі мақсаты оларды әлемдік және өңірлік нарықтармен кіріктірілген ұзақ мерзімдегі өсу орталықтары ретінде құруды айқындау ұсынылады.
Бағдарламаның бұл мақсатын мынадай 3 бағыт бойынша іске асыру ұсынылады:
Бірінші. Агломерацияларды республикалық және өңірлік нарықтарда экономикалық тұрғыда позицияландыру.
Екінші. Агломерациялар мен оларды тарту аймақтарының инфрақұрылымдарын жаңа технологияларды қолдана отырып үйлесімді түрде дамыту.
Үшінші. Қалалық агломерацияларды дамытудың аумақтық, қалақұрылыс және институционалды саясатты жетілдіру.
Бірінші бағыт шеңберінде әрбір агломерацияның басым экономикалық мамандандыру айқындалды:
Астана агломерациясын «Назарбаев университеті» базасында жоғарғы технологиялар мен инновация орталығы, медициналық кластер және құрылып жатқан индустриалды аймақпен позициоландыру. Осы агломерация Қарағандының және Щучинск-Бурабай курорттық аймағының жақындығы мен перспективаларын ескере отырып жүйелі «өсу аймағы» ретінде қарастырылады.
Алматы агломерациясы Орталық Азияның барлық өңірі сауда-логистикалық және қаржы орталығы ретінде, «Алатау» ИТП АЭА және Алматының қаласыны үлкен университеттерің базасында инновациялық кластер, туризм орталығы (Шымбұлақ, Медеу, Табаған, Көкжайлау, этнотуризм) ретінде дамитын болады. Бұл агломерацияны G4 City қала-спутниктер және «Хоргос» ШЫХО құрылысын ескере отырып дамыту жоспарлануда. Алматы агломерациясын сауда-логистикалық орталық ретінде дамыта отырып «Хоргос» АЭА-ны кешенді дамыту ұсынылып отыр.
Агломерацияларды дамытудың құралдарын мемлекеттік-жобаларды (Назарбаев университеті, «Хоргос» ШЫХО және басқа), арнайы экономикалық аймақтар («Астана – жаңа қала» АЭА, «Сарыарқа» АЭА және «Бурабай» АЭА Астана агломерациясына, «Алатау ИТП» АЭА және «Хоргос» АЭА Алматы агломерациясына, «Оңтүстік» АЭА Шымкент агломерациясына, «Ақтау теңіз порты» АЭА-сы Ақтау агломерациясына), мемлекеттік-жекеменшік әріптестік (ҮАААЖ, ТКШ және басқалар) мен басқа да мемлекеттік құралдар және салалық бағдарламалар арқылы (БЖК – 2020, Қол жетімді баспана – 2020, Жұмыспен қамту – 2020, ТКШ-ны жаңғырту және басқалар).
Екінші бағыт шеңберінде агломерациялардың инфрақұрылымдарын және оларды тарту аймақтарын үйлестіре дамыту көзделеді.
Бұл жаңа технологиялық шешідерді қолдану арқылы транспорттық және инфокоммуникациялық жүйелердің ықпалданып құру, ТКШ-ны модернизациялау.
Үшінші бағыт шеңберінде агломерацияларды дамыту бойынша өңірлік және салалық бағдарламаларды үйлестіру мақсатында:
1) Астана және Алматы қалалары бойынша –Үкімет қаулысымен, Шымкент, Ақтөбе және Ақтау облыстық мәслихат шешімдерімен агломерацияларды дамыту бойынша өңірлер арасындағы Іс-шаралар Жоспарын әзірлеу.
2) Қала құрылысының кешенді жоспарын әзірлеу (аралық схема) қалалық агломерацияларды дамыту және ұзақ мерзімді кезеңге оларды тарту. Бұл бірынғай қала құрылысы саясатын, инфрақұрылымдарды үйлестіре отырып дамыту, агломерацияларды дамытудың өңір аралық үйлесуін қамтамасыз етеді.
Агломерациларды басқару моделін қалыптастыру маңызды мәнге ие.
Әлемдік тәжірбиеде олар үшеу - бір деңгейлі (яғни бірыңғай кеңейтілген әкімшілік – аумақтық бірліктер шеңберінде), екі деңгейлі (өңірлер және өңірлер үстіндегі органдар) және келісімді (өңірлер арасындағы кооперациялар).
Қазақстан жағдайында:
- Астана және Алматы агломерациларына қатысты басқаруды Астана, Алматы қалалары, Ақмола және Алматы областары әкімдіктері арасында келісімдер негізінде жүзеге асыру, бірақ Үкімет жанында осы агломерацияларға жауап беретін Комиссия құру;
- Шымкент, Ақтөбе және Ақтау агломерацияларына қатысты облыс әкімдіктері деңгейінде өңір аралық үйлестіру ұсынылады.
Жалпы қаулы жобасы барлық мүдделі мемлекеттік органдармен келісілген.
Агломерацияларды дамыту бойынша жобалар мен іс-шараларды қаржыландыру Болжамдық схеманың негізгі ережелерін ескере отырып қолданыстағы мемлекеттік және өңірлік бағдарламалар шеңберінде жүзеге асырылады.
Қолдауларыңызды сұраймыз.

Құрметті Қанат Алдабергенұлы!
Құрметті әріптестер!

Сіздермен кездесіп отырғаныма өте қуаныштымын.
Бүгінгі мақсатымыз – Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың биылғы Жолдауында қойылған міндеттердің орындалу барысын қарастыру.
Бұл міндеттер Президенттің «Қазақстанды әлеуметтік жаңғырту: Жалпыға ортақ Еңбек Қоғамына қарай 20 қадам» атты мақаласында тағы да толықты.
Сонымен қатар, 5 қыркүйекте миллиондаған қазақстандықтар тыңдаған интерактивті лекциясында айтылды.
Осының бәрі – Елбасы стратегиясының заман талабына сай дамып келе жатқанын көрсетеді.

Алдымен – елдің экономикалық және әлеуметтік дамуы туралы.
Мұнда көптеген табыстарға қол жеткіздік.
Бірінші жарты жылда Қазақстанның жалпы ішкі өнімі 5,6%-ға өсті.
Бүгінде әр адамға шаққанда 12 мың долларға жақындады.
Әлемде экономикалық дағдарыс болып жатқан кезде біз осындай жетістіктерге жетіп отырмыз.

Индустриалды-инновациялық даму бағдарламасы жүзеге асуда.
2010 жылдан бастап 440 жаңа индустриалды объекті іске қосылды.
Алдағы 5 жылда 250-ден астам кәсіпорын салынады.
Оған 150 мың қазақстандық жұмысқа орналасатын болады.

Жыл басынан бері халықтың нақты табысы 13%-ға өсті.
Бізде жұмыссыздық деңгейі – 5,3%, жастар бойынша – 3,8%.
Еврозонамен салыстырсақ, ол жерде жұмыссыздық деңгейі 11,3%-ға, жастар арасында – 22,6%-ға жеткен, ал кей елдерде тіпті 50%-дан асқан.
Нұрсұлтан Әбішұлы дағдарыстың себептерін талдай отырып, осының бәрі «тұтыну идеологиясының кесірінен» деп атап көрсетті.

Қазақстан Давос форумында жарияланған рейтингте айтарлықтай жоғары нәтижеге қол жеткізді.
Бәсекеге қабілеттілік рейтингінде еліміз бірден 21 орынға көтеріліп, 51-ші орынға шықты.

Ешбір елде бір жылдың ішінде мұндай өсу болмаған.
Бұл – бірегей көрсеткіш.
Бұған экономикалық факторлар ғана себеп болып отырған жоқ.
Мұндай нәтижеге білім мен ғылым жүйесін түбегейлі жаңарту арқасында да қол жеткізіп отырмыз.
Білім саласында 11 көрсеткіш бойынша өсу байқалды.
Оның ішінде «Университеттер мен бизнестің ынтымақтастығы» (2011 жылмен салыстырғанда + 29 позицияға жоғары), «Персонал біліктілігін арттыру» (+ 24 позиция), «Ғылыми-зерттеу ұйымдарының сапасы» (+ 13 позиция), Білім жүйесінің сапасы» (+ 11 позиция) және т.б.
Елбасының тапсырмасы бойынша әзірленген жаңа базалық механизмдерді іске асыру нәтижесінде осындай көрсеткіштерге жетіп отырмыз.
Соңғы 2 жылда біз 40-тан астам механизмдерді енгіздік.
Атқарылған жұмыстар көп.
Президенттің қолдауы арқасында білім беруге бөлінген қаржы көлемі бұрын-соңды болмаған деңгейге жетті.
2010 жылдан бастап 1,6 есеге өсіп, бүгінгі күні 1,3 трлн. теңгеден асты.
Бұл жалпы ішкі өнімнің 5%-ға жуығын құрайды, Яғни, біз дамыған елдер деңгейіне (ЖІӨ-нің 6-8%-ы) біртіндеп жақындап келеміз.

Білім берудің жаңа инновациялық моделінің мынадай жетекші блоктарын әзірлеп, іске қостық.

Олар:
Бірінші – білім сапасын ұлттық деңгейде бақылау.
Екінші – Назарбаев Зияткерлік мектептері мен Назарбаев Университетінің тәжірибесін барлық білім беру жүйесіне тарату.
Осыған ұқсас өсу нүктесі техникалық және кәсіптік білім жүйесінде де құрылды.
Ол – «Кәсіпқор» холдингі.
Үшінші – жан басына қаржыландыруды енгізу.
Төртінші – көп тілді білім берудің жаңа моделін енгізуді бастау.
Бесінші – қоғаммен және жұмыс берушілермен өзара байланыс жасаудың жаңа механизмі.
Алтыншы – Функционалдық сауаттылықты дамыту бойынша ұлттық іс-қимыл жоспары.

Елімізде қазіргі уақытта білім беру объектілері көптеп салынуда.
2015 жылға қарай 522 жаңа мектеп салу жоспарланған.
Олардың 146-сы осы жылы салынады.
Мұндай қарқын бұрын-соңды болмаған!
Бұл – әлем бойынша да бірегей жағдай.

Сіздердің облыста соңғы 2 жылда мұндай объектілер салуды қаржыландыру 5 есеге дейін өсті. Яғни, 2,2 млрд-тан 10,4 млрд. теңге болды.
Бұл – өте жоғары қарқын.

Оқыту сапасында да алға жылжу бар.
Атап айтқанда, халықаралық олимпиадаларда ең көп орындарды қазақстандық оқушылар алады.
Өткен жылы олар 912 медаль алды. Мысалы, 2007 жылы 181 болатын.

Олардың арасында сіздердің оқушыларыңыз да бар.
Облыс халықаралық және республикалық деңгейдегі олимпиадалар мен жарыстарда табыстарға жетіп жүр.
Осы жылы өткен жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық олимпиадада облыс жалпы командалық есепте 1-ші орынды жеңіп, «Үздік команда» атанды.
Республикалық ғылыми жарыстағы орындарыңыз да жоғары – екінші орын.
Халықаралық олимпиадалардан осы жылы 36 медаль алдыңыздар.
Бұл – 2010 жылмен салыстырғанда 2 есеге көп.
Осылардың бәрі – оқушылар даярлау сапасының өскендігін көрсетеді.
Елбасы бізден осындай жоғары көрсеткішті талап етіп отыр.

Облыс педагогтары орта білім саласындағы 12 жылдық оқуға көшу міндетін жақсы орындайды деп сенемін.

Техникалық және кәсіптік білім саласын дамыту үшін Президенттің тапсырмасымен басқарудың жаңа жүйесі құрылды. Оны өздеріңіз жақсы білесіздер.
Олар – ҚР Премьер-Министрінің басшылығымен Ұлттық кеңес, салалық және аймақтық кеңестер.
Сіздерде де аймақтық кеңес құрылған.
Ендігі міндет – олардың жұмыс істеу тиімділігін қамтамасыз ету.

Осыған байланысты мынадай үш мәселеге назар аударғым келеді.
Бірінші – кәсіптік-техникалық және жоғары білімі бар мамандарға еңбек рыногының сұранысын тұрақты талдау.
Сонымен қатар, білім беру ұйымдарына бағыт беру.
Бұл іске аймақтық кеңесті де тарту қажет деп ойлаймын.
Екінші – мемлекеттік тапсырыс бойынша оқыған техникалық және кәсіптік оқу орындарын бітірушілердің жұмысқа орналасуына талдау жасау.
Олардың барлығы мамандығы бойынша жұмысқа тұрды ма? Соны анықтау.
Егер проблемалар болса, қосымша шаралар қабылдайтын боламыз.
Үшінші – оқытудың дуальді жүйесін енгізу.
Бұл – Елбасының тікелей тапсырмасы.
Облыста бұл жүйе үш колледжге енгізілген.
Осы жұмысты әрі қарай дамытуымыз қажет.

Жоғары білім саласында да даярлық сапасын өсіру – басты мақсат.
Оған қол жеткізу үшін біз жоғары оқу орындарының желісін оңтайландырып, халықаралық талаптарға сәйкес келтіреміз.
Бұл – Нұрсұлтан Әбішұлының тікелей тапсырмасы.

Тағы бір маңызды мәселе.
Ол – білім, ғылым және инновацияны біріктіру.
Осы міндетті іске асыруда Назарбаев Университеті үлгі бола алады.
Оның тәжірибесін басқа жоғары оқу орындарына тарату үшін 10 инновациялық университет іріктелді.
Министрлік зерттеулер жүргізу үшін оларға жан-жақты қолдау көрсететін болады. Сонымен қатар бұл жұмысқа талантты жастарды белсенді тарту қажет.

Назарбаев Университетінің тәжірибесін таратудың тағы бір бағыты – жоғары оқу орындарына дербестік беру.
Бұл процесс басталып та кетті.
4 университетте Байқау кеңестері құрылды. Олардың өкілеттігі заңнамалық тұрғыда бекітілді.
Осы процесс кеңінен қолданылатын болады.
Басқарудың корпоративті органдары мен басқа да жоғары оқу орындарының өкілеттігі заңды түрде кеңейетін болады.
Аймақтардың жоғары оқу орындары оқыту және басқару жүйесінің сапасын барынша арттыруы тиіс.
Тек сонда ғана жоғары оқу орындары дербестігінің тиімділігі туралы айтуға болады.

Жастар саясаты саласында да біршама жетістіктерге қол жеткіздік.
Президенттің тапсырмасы орындалды.
Жастар ісі комитеті құрылды. Аймақтарда тиісті органдар қалыптасуда.
Тәрбие жұмысы жаңа ұйымдастыру базасына ие болуда.
Бұл орайда, жастарды тәрбиелеуде білім беру ұйымдарының, әсіресе бірінші басшылардың жауапкершілігі одан сайын арта түспек.
Тағы да естеріңізге салып өтейін – бұл біздің жұмысымызда өте маңызды.
Оқу процесінің тәрбие компонентін күшейту қажет.

Енді ғылым саласы туралы.
Соңғы екі жылда ғылым саласында көптеген өзгерістер болуда.
Біріншіден, зерттеулерді қаржыландыру түбегейлі өсті.
Елбасы қамқорлығының арқасында қаржыландыру көлемі 2,5 есеге артты.
2010 жылы 20 млрд. болса, осы жылы 48 млрд. болды.

Екіншіден, кадрлық қамтамасыз ету.
Көптеген жылдар бойы ғылыми кадрлардың қартаюы және жалпы қысқаруы байқалды.
Ал 2010 жылдан бастап жағдай түбегейлі өзгерді.
Ғылымға жастар көптеп келе бастады, кадр әлеуетінің өсуі байқалды.
Бұл – Елбасы ұсынған білімді басқарудың жаңа моделін енгізудің тікелей нәтижесі.

Құрметті әріптестер!
Мемлекет басшысы Н.Ә.Назарбаев қойған міндеттерге қол жеткізу үшін сенімді түрде алға жылжып келеміз.
Бұл орайда, осы облыстың да үлесі зор.
Жақында «Казахстанская правда» газетінде мемлекеттік органдардың жұмыстары туралы мақала жарияланды. Онда өткен жылдың қорытындысы бойынша Жамбыл әкімдігінің қызметі жоғары бағаланды.
100 балдың 72-ден астамын жинаған.
2010 жылмен салыстырғанда бюджетті және персоналды басқару барынша жақсарған.
Қызметкерлердің көпшілігі белгіленген мерзімде аттестациядан өткен.
Мемлекеттік қызмет көрсету көрсеткіші де өсті.
Актілер мен тапсырмаларды орындау тиімділігі бойынша жамбылдықтар 100 балл жинап, бірінші орынға шықты.
Бұл – жамбылдықтардың үлкен жетістігі және осы облысты басқарып отырған Қанат Алдабергенұлының жемісті еңбегі.
Биылғы жылдың да қорытындысы өте жақсы болады деп ойлаймын.

Алдағы уақытта да Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Жолдауында қойылған міндеттерді іске асыруға белсенді қатысып, жақсы нәтижелерге қол жеткізеді деп сенемін.

Назарларыңызға рахмет.

Үкімет алаңы: Асылжан Мамытбеков Қазақстандағы агроөнеркәсіптік кешеннің дамуы туралы

Азық-түлік қауіпсіздігі және ауыл шаруашылығы өнімдерінің экспортын ұлғайту Агроөнеркәсіптік кешенді дамытудың 2015 жылға дейінгі бағдарламасының негізгі міндеттері болып табылады. Ауыл шаруашылығы министрі Асылжан Мамытбеков Pm.kz сайтына берген сұхбатында егін орағына және ауыл шаруашылығы өнімдерін өткізу нарықтарын кеңейтуге қатысты болжамдар туралы әңгімелеп берді.
- Асылжан Сарыбайұлы, биылғы құрғақшылық астықтың шығымына қалай әсер етті және оның салдарын жою үшін қандай шаралар қабылданып жатыр, сол туралы айтып өтсеңіз?
- Ия, биыл Қазақстанның жекелегенөңірлерінде құрғақшылық орын алды. Әсіресе Қостанай мен Ақмола облыстарының оңтүстік аудандары, Қарағанды облысының батыс және оңтүстік аудандары, Ақтөбе және Батыс Қазақстан облыстарының оңтүстік және шығыс аудандары қатты зардап шекті. Қуаңшылықтың салдары басқа да өңірлерде азды-көпті байқалып отыр.
Биылғы құрғақшылық ауыл шаруашылығы дақылдарының өсуіне теріс әсерін тигізді. Ауыл шаруашылығы министрлігі құрғақшылық салдарларының алдын алу, өңірлерді азық-түліктік астықпен және мал шаруашылықтарын жем-шөппен қамтамасыз ету, ұн мен нан бағаларының өсуіне жол бермеу шараларын қабылдауда.
Осыған байланысты, өңірлерді бидаймен қамтамасыз ету және ұн мен нан бағаларын тұрақтандыру мақсатында «Азық-т.лік корпорациясы» Ұлттық компаниясы» АҚ 28 мың теңге/тонна бағамен өңірлерге астық бөлуге кірісті, барлығы 1,3 млн. тонна астық сатылды.
Сондай-ақ, мал басын жеммен қамтамасыз ету үшін әкімдіктер анықтайтын мал шаруашылықтары мен жекеменшік қораларға кебек жеткізілмек.
Оған қоса, құрғақшылықтан зардап шеккен дихандардың қарыздарының қайтарылу мерзімдерін ұзарту шаралары қабылдануда. Қажет болған жағдайда шаруашылықтар жем-шөп дайындауға арзан бағамен сатылатын қосымша дизель отынымен қамтамасыз етіледі. Және шаруашылықтардағы сиырлардың бастарын сақтауға кететін шығындарды өтеуге да қаражат бөлінуде.
Келесі жылы тұқымдық жетіспеушілігіне жол бермеу үшін 50 мың тоннаға дейін тұқымдық қоры дайындалды, тұқымдыққа жарамды астық партияларына бронь жасалды, сондай-ақ әкімдіктерге тұқымдықтар сатып алуға қаражат бөлінді.
- Құрғақшылықтың салдарын ескере отырып, биылғы астықтың жалпы қоры мен экспортталатын көлемі қай деңгейде болады деп болжануда?
- Биыл 13 млн. тоннаға жуық астық жиналады деп болжап отырмыз. Осыны және өткен жылдан қалған астық қорын есепке алсақ, елдің ішкі сұранысын қамтамасыз етуге және экспортқа 10 млн. тоннаға дейін астық шығаруға жетіп қалады.
- Бидай экспортталатын нарықтар биыл кеңейтіле ме?
- Астық және ұн өткізу нарығын кеңейту өзекті мәселелердің қатарында, себебі қазақстандық астық пен ұнды импорттаушы Орталық Азия және Кавказ елдері, Иран, Ауғанстан сияқты дәстүрлі елдердің сыйымдылығы 6,5-7 млн. тоннаны құрайды. Осының нәтижесінде, Қазақстанның экспорттық әлеуеті әлі де болса, толық іске асырылмай отыр.
Бүгінде Қытай перспективалық экспорттық бағыт болып отыр және оның аумағы арқылы Оңтүстік-Шығыс Азия елдерінің нарықтарына шығуға мүмкіндік бар. Солтүстік Африка және Парсы шығанағы елдерінің нарықтарына шығуды қамтамасыз етудің де маңызы зор.
-Агроөнеркәсіптік кешенді дамыту бағдарламасына сәйкес, елімізде астық сақтау қоймаларының құрылыстары жүргізілуде. Ағымдағы жылы қанша қойма іске қосылды?
- Бүгінгі таңда еліміздегі астық сақтайтын қоймалардың жалпы сыйымдылығы 22,9 млн. тоннаны құрайды.
Ағымдағы жылы жалпы сыйымдылығы 37,6 мың тоннаны құрайтын 2 астық қоймасы іске қосылды. Оған қоса, жалпы сыйымдылығы 195 мың тоннаны құрайтын 8 қойманы іске қосу жоспарлануда, жылдың соңына дейін жалпы сыйымдылығы 115 мың тоннаны құрайтын 6 астық сақтау қоймасы іске қосылмақ.
Осылайша, жаңадан іске қосылған қоймаларды есептегенде, республика бойынша жалпы сыйымдылығы 23,1 млн. тоннаның астық сақтау сақтау қоймалары бар, бұл көрсеткіш биылғы маусымға жеткілікті. Оған қоса, «ҚазАгро» холдингі сыйымдылығы 1,5 млн. тоннаны құрайтын астық қоймаларын салуды және жаңартуды жоспарлап отыр. Оған қоса, «ҚазАгроҚаржы» АҚ арқылы ірі және орта шаруашылықтарды қаржыландыра отырып, сыйымдылығы 800 мың тоннаға дейін жететін астық қоймаларын салуды және жаңғырту жоспарлануда. «Азық-түлік корпорациясы» АҚ арқылы да жаңа астық қоймаларын салу, қолданыстағы қоймалардың сыйымдылығын кеңейту жоспарланып отыр.
- І жартыжылдықта Агрокешенді дамыту бағдарламасының аясында қандай көрсеткіштерге қол жеткізілді?
- Үстіміздегі жылы егістік алқаптарының а уданы 1,4% артып, 21,5 млн га құрады. Сондай-ақ, ылғал қорын жинақтайтын технология қолданылған егістіктің көлемі 5,9 % артып, 2012 жылы бұл технология барлық егістіктің 76,7%-да қолданылды.
Көктемгі дала жұмыстары оңтайлы мерзімде жүргізілді, ауыл шаруашылығы техникасын дайындау мен оны жүргізу қарқыны былтырғы жылғы деңгейден жоғары болды.
Астық экспортын ынталандыру үшін, экспортшылардың астықты Ресей Федерациясы мен Қытай Халық Республикасы арқылы транзитпен тасу барысындағы, сондай-ақ ҚХР жеткізудегі көлік шығынын субсидиялау жөніндегі шаралар қабылданды. Осылайша, 2011 жылдың 1 қыркүйегінен бастап, 2012 жылдың 21 наурызына дейін әр тоннасын 6000 теңгеге балап есептегенде, 15 млрд теңге сомасындағы 2,5 млн тонна астық субсидияланды. Сондай-ақ, үстіміздегі жылдың 22 наурызынан 31 шілдесіне дейін 10,1 млрд теңгенің 2,5 млн тонна астығын (әр тоннасы 4000 теңгеге балапр есептегенде) субсидиялау жоспарлануда.
Бұл шаралар үстіміздегі жылы астықты экспортаудың рекордтық көрсеткішіне қол жеткізуге мүмкіндік берді – жөнелтілген 12,1 млн тонна астықтың 8,4 млн тоннадан астамы бидай түрінде, 2,6 млн тоннасы ұн түрінде экспортқа шығарылды.
2012 жылдың басынан бері экспортқа барлығы 7,5 млн тонна астық тиелген, 10,4 млн тонна шөп, 217 мың тонна ұнтақ шөп, 5,5 млн тонна қоспа шөп және 194,9 мың тонна сабан дайындалған.
Өсімдік шаруашылығын дамыту шеңберінде Селекциялық жетістіктердің мемлекеттік тізіміне ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің өнімділігі жоғары және бәсекеге қабылетті 81 жаңа сорттары мен гибридтері енгізілгенін атап өу қажет.
Мал шаруашылығына келетін болсақ, 2012 жылдың І жартыжылдығының қорытындысы бойынша, ауыл шаруашылығы құрылымдары мен шаруа қожалықтарында мал басының тұрақты өсуі тіркелген.
Цифрлар келтірейік: ауыл шаруашылығында ірі қара малдың басы 14,6%, жылқы 17,2%, түйе 8,9%, құс 6,5% артқан, сондай-ақ ет өндіру 10,7 %, сүт өндіру 13,5%, жүн өндіру 5,5% көбейген.
Республика бойынша үстіміздегі жылдың басынан бері аудандық деңгейдегі және облыстық деңгейдегі қалаларда ауылдық және кенттік округтерде мал дәрігерлік пункттері бар 194 мемлекеттік мал дәрігерлік ұйымдары құрылды.
Ауыл шаруашылығы жануарлары туралы мәліметтердің сәйкестік базасын жүргізу жөніндегі бірыңғай автоматтандырылған жүйесі іске қосылды. Сонымен қатар, 2012 жылдың І жартыжылдығында республика бойынша көрсеткіші 41,1% құраған ірі қара малды сәйкестендіру жөніндегі жұмыстар аяқталды. Осы жылы ұсақ малдарды, жылқыны, түйе мен шошқаны сәйкестендіруді жүргізу жоспарлануда.
Қазақстанда 2012 жылдың бірінші жарты жылдығының қорытындысы бойынша азық-түлік өндіру көлемі 5,9% артып, ақшаға шаққанда 359,1 млрд теңгені құраған.
Жалпы, Агроөнеркәсіп кешенін дамытудың 2010-2014 жылдарға арналған бағдарламасының жүзеге асырылуына жасалған талдаулар ондағы қойылған мақсаттардың жоспарлы түрде орындалып келе жатқанын көрсетеді.

Құрметті Кәрім Қажымқанұлы!
Құрметті Үкімет мүшелері!


Елбасының тапсырмасы бойынша Оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту жөніндегі 2012-2016 жылдарға арналған Ұлттық жоспар қабылданды. Бұл – Елбасының білім саласын жаңарту туралы бастамаларын іске асыруда маңызды механизмдердің бірі.
Аталған механизмдер Қазақстан халқына Жолдауында, жаңа Мемлекеттік бағдарламада, «Жалпыға ортақ Еңбек Қоғамына қарай 20 қадам» атты мақаласында, жақында ғана Назарбаев Университетінде өткен дәрісінде және басқа да сөйлеген сөздерінде айтылған.
Олар өз нәтижесін бере бастады.
Дүниежүзілік экономикалық форумда жарияланған әлем елдерінің бәсекеге қабілетті рейтингісіндегі соңғы нәтижелер – осылардың айқын көрінісі.
Қазақстан бірден 21 орынға жоғары көтерілген. Мұндай өсу еш елде бір жылда болған жоқ.
Осы орайда білім және ғылым саласы ауқымды үлес қосты. Өзіне қатысты 14 индикатордың 11-і бойынша айқын өсімге қол жеткізді.
Әсіресе, мынадай позицияларда көрсеткішіміз өте жоғары: «Университеттер мен бизнестің ынтымақтастығы» көрсеткіші бойынша – 29 орынға жоғары көтерілген. «Персоналдың біліктілігін арттыру» бойынша – 24 орынға, «Шешімдердің ашықтығы» бойынша – 21 орынға, «Білім жүйесінің сапасы» бойынша 11 орынға және тағы сол сияқты.
Ел Президенті білім саласына үнемі көңіл бөліп келеді. Әсіресе, соңғы екі жылда болып жатқан білім саласын жаңарту ісіне назары айрықша.
Жоғарыда айтылған жетістіктер – Елбасы қамқорлығының өте маңызды нәтижесі.
Функционалдық сауаттылық бойынша ұлттық жоспардың маңызы ерекше.
Жоспардың мақсаты – оқушылардың білімдерін өмірде тиімді қолдануға үйрету. Сонымен қатар, ол орта білім жүйесінің парадигмасын түбегейлі өзгертудің негізі болып табылады.
Бұл – дәстүрлі мектеп моделінен рационалды модельге, әрі қарай феноменальді модельге «үш адым» ілгері аттаудегенді білдіреді.
Осы мақсатқа қол жеткізу арқылы Қазақстан оқыту деңгейі мен сапасы жағынан жетекші елдер тобына қосылады.
Ұлттық жоспарда функционалдық сауаттылықты дамытудың төрт негізгі механизмін бөліп қарауға болады.
Бұл механизмдер бойынша белсенді жұмыс атқарып жатырмыз.
Бірінші механизм – оқыту методологиясы мен мазмұнын түбегейлі жаңарту.
Аталған саладағы міндеттер аймақтық және республикалық тамыз конференцияларында кеңінен талқыланды. Оған 20 мыңнан астам педагогикалық қызметкер қатысты.
Жоспарды іске асыру мен насихаттауға бұқаралық ақпарат құралдары және үкіметтік емес ұйымдар тартылды.
Сондықтан, Министрлік әлемдік тәжірибе негізінде Мемлекеттік білім стандартын жасауға кірісті.
Білім стандартын енгізу кезінде педагогтар қауымы мен жергілікті атқарушы органдар барынша қолдау көрсетеді деп ойлаймын.
Білім мазмұнын да жаңа міндеттерге сәйкес келтіру қажет.
Біз бірқатар бағыттар бойынша алға жылжып келеміз.
Атап айтқанда, педагогтарды даярлау мен біліктілігін арттыру, E-learning жүйесі мен оқытудың жаңа технологияларын енгізу және т.б.
Ал, барлық оқулықтарға жасалған талдау тіпті жаңа оқулықтардың өзі ескі әдіснама бойынша жазылғанын көрсетті. Оларды жаңа міндеттерге сәйкес өзгерту қажет.
Бұл - қыруар жұмыс.
Авторларды, әдіскерлерді, баспаны және сараптау жүйесін жаңаша дайындау керек.
Соның негізінде, жеке тұлғаға бағытталған оқытуды қамтамасыз ететін жаңа форматтағы оқулықтарды әзірлеу қажет.
Сондықтан «Дамытушы оқулықтар» жобасы іске аса бастады.
Сонымен қатар оқушылар мен мұғалімдердің субъектілік рөлін дамытуға бағытталған жаңа педагогикалық технологияларды енгізу басталды.
Осы орайда, барлық білім жүйесіне Назарбаев зияткерлік мектептерінің тәжірибесін таратудың маңызы зор.
Бұл жұмыс, ең алдымен 35 пилоттық мектептен басталады. Кембридж университетімен бірлесіп әзірленген оқу бағдарламалары, жоспарлар мен әдістемелер енгізіледі.
Осылайша, біз 12 жылдық оқыту методологиясы мен мазмұнының жаңа негізін саламыз.
Екінші механизм – оқу нәтижелерін бағалау жүйесін жаңарту.
Функционалдық сауаттылықты дамыту білім – түсіну – қолдану – жүйелеу және жинақтау сияқты критерийлер бойынша оқу жетістіктерін бағалаудың жаңа тәсілдерін талап етеді.
Біз мұндай жүйені әлемдік тәжірибені жан-жақты зерттеу арқылы енгіземіз.
Қазіргі біз қолданып отырған жүйеде 5, 4 және 3 деген бағаларды не үшін қоюға болатыны нақты анықталмаған.
Функциональдық сауаттылықты дамытуда оқушылардың жетістіктерін мониторингтеу мен кешенді бағалаудың маңызы ерекше.
Олар ұлттық және халықаралық бағалау жүйелері арқылы жүргізіледі.
Ұлттық жүйеден – жыл сайын өтетін оқу жетістіктерін ішкі бағалау мен Ұлттық бірыңғай тестілеу.
Таяу жылдары (2012, 2015 жылдар) PISA, TIMSS және PIRLS сияқты халықаралық зерттеулер өтеді.
Бұл зерттеулер – әлемдік білім берудегі біздің позициямызды бағалаудың жауапты кезеңдері болмақ және де осы шараларға толық дайындық жүргізіп жатырмыз.
Функциональдық сауаттылықты дамытудың үшінші механизмі – балаларды оқыту мен тәрбиелеуге ата-аналардың белсенді қатысуы.
Бұл үшін жаңа әдістемені әзірлеуге кірістік. Осы әдістеменің негізінде ата-аналарға арналған семинарлар мен тренингтер өткізіледі.
Аталған жұмысқа Үкіметтік емес ұйымдар (ҮЕҰ) және азаматтық қауымдастықтың басқа да секторлары белсенді тартылған.
Жақында Министрлік жанынан Білім беру саласындағы қоғамдастықпен байланыс жөніндегі кеңес құрылды.
Оның құрамына Парламент депутаттары, танымал ғалымдар мен қоғам қайраткерлері, бизнес және үкіметтік емес ұйымдар мен бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері кірді.
Кеңестің бірінші отырысы болып өтті. Онда ең жауапты мәселелер, оның ішінде функционалдық сауаттылықты дамыту мәселесі талқыланды.
Алдағы уақытта аймақтық деңгейлерде де, мүмкін облыс әкімдерінің жанынан осындай кеңестер ашылады деп үміттенеміз.
Кеңестер қоғам мен білім саласының өзара байланысын жаңа деңгейге шығаруға мүмкіндік береді. Бұл – Елбасының тапсырмасын барлық вертикаль бойынша орындауға өте тиімді.
Төртінші механизм – қосымша білім беру жүйесін дамыту.
Ұлттық жоспарда оқушылар сарайы, музыка мектептері, жас техниктер мен натуралистер станциялары жұмыстарын түбегейлі өзгерту қарастырылған.
Қазақстанның тарихында алғаш рет аталған ұйымдардың материалдық техникалық базасы жаңартылатын болады.
Оқытудың жаңа технологиялары мен интерактивтік, инновациялық формалары енгізілетін болады. Олар: балалар интерактивті парктері (ғылыми қалалар), технопарктер, балалар мұражайлары, ғылыми үйірмелер және т.б.
Қазірдің өзінде жас техниктер мен натуралистерге және басқа категорияларға арналған балалар танымдық журналдары шығарыла бастады.
Осылардың бәрі – тұлғаның кәсіби тұрғыда өзін-өзі анықтауына мүмкіндік береді.
Оқушылардың бойында шығармашылық және инновациялық қызметке деген қажеттілікті қалыптастыруға ықпал етеді.
Бұл жерде аймақтар әкімдерінің қолдауы өте қажет.
Өйткені, оқушыларды қосымша біліммен қамту бар болғаны 21%-ды ғана құрайды. 2016 жылы қамтуды 50%-ғажеткізу қажет.
Осыған байланысты аймақтарда қосымша біліммен қамтуды арттыру бойынша нақты ұсыныстар әзірленуі тиіс.
Жалпы жоспарда 2016 жылға дейін іске асатын 37 іс-шара қарастырылған.
Олардың 11-і 2012 жылғы 4-тоқсанда басталады.
ҚР Үкіметінің қаулысы бойынша Ұлттық жоспарды мемлекеттік бюджеттен қаржыландыру 24,6 млрд. теңгені, оның ішінде республикалық бюджеттен 22,7 млрд. теңгені құрайды.
Ұлттық жоспарды іске асыру оқушылардың бойында функционалдық сауаттылықты қалыптастыруды қамтамасыз етеді.
Бұл – шығармашылық пен инновацияға деген қызығушылықты арттырады. Еліміздің Президенті Н.Назарбаев ерекше көңіл бөліп отырған білім мен еңбек қызметін меңгеруге жаңа мотивацияны тудырады.
Осылайша, әлемдік тренд пен білімге сәйкес келетін мектептің феноменальді моделі негіздерінің бірі қалыптасатын болады.
Назарларыңызға рахмет.

Архив

Ақпан
2019
ДсСсСрБсЖмСнЖк
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728

Мемлекеттік орган басшыларының блог-тұғырнамасы

Өту